14-04-2020
Verduurzamen sportaccommodaties: nog volop budget beschikbaar

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Per eind april 2020 is er voor ongeveer € 14 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen. 

Bijdrage
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor energiebesparende maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw; in totaal dus 30%. De volgende investeringen komen in aanmerking:

sportveldverlichting
LED verlichting
Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties
Warmtepomp
Warmteterugwinning uit douchewater
HR-glas voor bestaande sportaccommodaties
HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties
Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties
Zonnecollectorsysteem
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bron: DUS-I
Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...