Berichten

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van o.a. de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

 • BBL-ers
 • Studenten die een HBO-leergang in de techniek volgen
 • praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een leer-werktraject in het vmbo

Bijdrage
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplaats.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 juni tot en met 15 september 2023
Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.
Een mkb'er kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb'ers (elk voor eigen rekening en risico).

Bijdrage

 • Voor kleine R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 •  Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 6 juni tot en met 12 september.
De nieuwe ronde van DUMAVA zou open gaan in januari 2024, deze ronde gaat eerder open. De exacte datum is nog niet bekend, maar de nieuwe ronde zal open gaan in september 2023. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar. 

In september 2023 kan een nieuwe aanvraag worden ingediend voor DUMAVA. Omdat men de nieuwe ronde nog beter wil laten aansluiten op de wensen van maatschappelijk vastgoedeigenaren, zal de regeling iets wijzigen. Deze wijzigingen zullen alleen gaan over het toegankelijker maken van de regeling. 

Bijdrage
De subsidie is 30% van de projectkosten; minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 mio. De subsidie voor energieadvies bedraagt 50%.
Het doel van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen. Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. Hieronder worden bedrijfsauto’s verstaan die volledig emissieloos zijn, die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg.

Bijdrage
De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N1 bedraagt 10% van de netto catalogusprijs, tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De subsidie voor een bedrijfsauto die valt onder de voertuigclassificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De percentages worden met 2 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een kleine onderneming of non-profitinstelling.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december. First in - First serve. Medio april is er nog een budget van € 17,5 mio. beschikbaar.

Het doel van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die tevens zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. 

De regeling bevat drie verschillende subsidiesporen/ bijdragen:

 • Aanschafsubsidie subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines die gebruikt worden in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker: 40 of 50% van de meerkosten t.o.v. een verbrandingsmotor.
 • Retrofitsubsidie subsidie voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos of schoner wordt gemaakt door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor: 50 of 50% voor een retrofit emissieloze aandrijflijn.

Deadline 
Aanvragen kunnen vanaf 9 mei worden ingediend. First in - First serve.
Heeft u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet u jaarlijks uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en/of uitgaven aan RvO doorgeven. Dit heet 'de mededeling van de realisatie'. Of u een mededeling moet doen en wat u moet melden, hangt af van uw situatie.

Onderneming met personeel
Heeft u in 2022 WBSO aangevraagd en hiervoor een S&O-verklaring ontvangen? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart 2023 de S&O-uren die uw medewerkers in 2022 hebben gerealiseerd. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet u dat ook doorgeven.

Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' (niet voor forfait)? Dan meldt u ook de kosten en uitgaven die u in 2022 heeft gemaakt.

Zelfstandige zonder personeel
Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan hoeft u uw S&O-uren alleen te melden als u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd. Heeft u meer dan 500 S&O-uren gerealiseerd, dan bent u niet verplicht een mededeling te doen.

Deadline
De uiterste datum voor het doen van de mededeling is 31 maart a.s.

WBSO 2023
Bent u ondernemer en gaat u in 2023 aan Research & Development (R&D) doen? Of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren? Dan kunt u op eenvoudige wijze belastingvoordeel ontvangen vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De subsidie bedraagt 32% of 40% (starters). Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.
Via de regeling MIT Haalbaarheidsstudie kan subsidie worden verkregen voor meerdere activiteiten zoals:

 • Literatuuronderzoek
 • Octrooi onderzoek
 • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
 • Marktverkenning
 • Concurrentieanalyse
 • Eerste prototyping

Een MIT-Haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie eventueel gecombineerd met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Bijdrage
De subsidie is 40% en bedraagt maximaal € 20.000

Deadline
Vanaf 4 april kunnen aanvragen worden ingediend. First in - First serve.

Deze regeling is veelal op de eerste dag "uitverkocht"; neem op tijd contact op met ons om een goede kans te maken op toekenning.
Ontwikkelt u een circulair product, een circulaire dienst of een circulair proces samen met andere mkb-ondernemers?

Samenwerken met andere bedrijven is ontzettend belangrijk voor een circulaire economie waarin we grondstoffen slim hergebruiken en minder CO2 uitstoten. Werkt u samen in een circulair ketenproject? Steeds meer ondernemers zien de voordelen van investeren in een circulaire economie. Het is goed voor het milieu, maar bedrijven kunnen door het hergebruiken en recyclen hun grondstoffen ook efficiënter benutten. Hierdoor worden de kosten van nieuwe grondstoffen lager en verbeteren de bedrijfsresultaten.
Subsidiabele kosten: Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren.

Bijdrage
De subsidie is 50% en bedraagt maximaal € 20.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 maart tot en met 29 september.
Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt  uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door VertiCer (voorheen CertiQ) van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 november worden ingediend; First in - First serve.
Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten. Bijdrage De subsidie bedraagt 80% en maximaal € 24.999 Deadline Aanvragen kunnen worden ingediend in de maand maart


De regeling Subsidies JTF-regio West Noord-Brabant richt zich op de vernieuwing en versterking van de regionale economie, investeringen in technologie, systemen en infrastructuur én een wendbare en weerbare beroepsbevolking. De regeling is gericht op de JTF-regio West Noord-Brabant, bestaande uit de gemeenten: Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

De acties die in aanmerking komen voor subsidie moeten zijn gericht op één of meer van de volgende activiteiten:

 •     onderzoek en innovatie gericht op circulaire en biobased chemie of materialen;
 •     economische diversificatie en baancreatie in de circulaire of biobased chemie of materialen;
 •     digitale innovatie die nodig is voor de transitie van energie en naar groene chemie;
 •     bevordering van de circulaire economie;
 •     een combinatie van één of meer activiteiten onder a tot en met d met activiteiten gericht op de arbeidsmarkt

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5 miljoen per project.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 30 september worden ingediend
Het doel van de Subsidieregeling transitie landbouw Noord-Brabant (TVNB) is bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Brabantse landbouw naar een duurzame en rendabele sector.

De regeling betreft een aanbouwregeling, waarin diverse paragrafen met stimuleringsmogelijkheden zijn opgenomen. Op dit moment zijn er de volgende paragrafen met stimuleringsmogelijkheden:

    1. Validatiemeting innovatieve stalsystemen;
    2. Stalsystemen first movers en jonge veehouders;
    3. Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw;
    4. Investeren in dierenwelzijn vleeskuikens;
    5. Brabantse biodiversiteitsmonitor melkveehouderij;
    6. Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw;
    7. Kavelruil en inrichting landbouwgronden.

Bijdrage

 •     maximaal 50%  voor grote ondernemingen tot en met een maximum van € 124.999;
 •     maximaal 60%  voor middelgrote ondernemingen tot en met een maximum van € 124.999;
 •     maximaal 70%  voor kleine ondernemingen tot en met een maximum van € 124.999.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 28 december 2023 worden ingediend
Het doel van de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen  is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen. In aanmerking voor subsidie komen verhuurders van bestaande gereguleerde huurwoningen. Concreet gaat het om twee groepen verhuurders:

 • verhuurders die woningen verhuren in het gereguleerde segment onder de liberalisatiegrens: in aanmerking komen verhuurders met in totaal 100 gereguleerde huurwoningen of minder. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal 50 zelfstandige gereguleerde huurwoningen;
 • verhuurders die woningen boven de liberalisatiegrens verhuren in de gereguleerde sector: verhuurders met deze huurwoningen in hun portefeuille kunnen subsidie ontvangen voor al hun gereguleerde woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens, voor zover zij verklaren dat die woningen bij de aanvang van het huidige huurcontract in het gereguleerde segment verhuurd zijn.

Subsidie kan worden verleend voor drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Specifiek kan subsidie aangevraagd worden voor energiebesparende maatregelen, bepaald onderhoud en een energieadvies.

Bijdrage
Per woning maximaal € 6.000; per type isolatie een bedrag per m2

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2025 worden ingediend
Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiële middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat.

Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 80% en maximaal € 24.999

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de maand maart
Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022 aan. U kunt subsidie krijgen voor 26 soorten investeringen in 5 categorieën:

    A. Precisielandbouw en Smart Farming
    B. Digitalisering
    C. Water, droogte, verzilting
    D. Duurzame bedrijfsvoering
    E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen. 

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40%.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 31 januari 2023 worden ingediend.
Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw te verduurzamen? Dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraagt u hiervoor subsidie aan.

U kunt voor drie onderdelen apart subsidie aanvragen:

 • voor energieadvies
 • voor verduurzamingsmaatregelen
 • voor oplaadpuntenadvies

Maatregelen die in aanmerking komen zijn o.a. :

 • isolatie
 • energiezuinig ventilatiesysteem, energiedisplays, slimme thermostaten e.d.
 • warmtepompen
 • zonneboiler

Bijdrage
Deze is afhankelijk van het type maatregel.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 januari 2023; eerst aanvragen en daarna maatregelen laten uitvoeren.


 

 

 
De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen.

Bijdrage
Het subsidiepercentage is afhankelijk van de voertuigcategorie en varieert tussen 12,5% en 37,0%. Ook is een maximum subsidiebedrag per categorie van toepassing.

Deadline
Vanaf dinsdag 4 april 2023 kunnen er weer aanvragen worden ingediend. Het budget bedraagt € 30 miljoen.

 
Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Per categorie gelden er nadere voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het studiejaar van de kandidaat en het bijhouden van de administratieve verplichtingen.

Bijdrage
 € 2.700 per praktijkleerplaats (2022; 2023 waarschijnlijk ook € 2.700)

Deadline
 Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 juni t.m. 15 september 2023
De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen.

Bijdrage
Het subsidiepercentage is afhankelijk van de voertuigcategorie en varieert tussen 12,5% en 37,0%. Ook is een maximum subsidiebedrag per categorie van toepassing.

Deadline
Vanaf dinsdag 4 april 2023 kunnen er weer aanvragen worden ingediend. Het budget bedraagt € 30 miljoen.

 
Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Per categorie gelden er nadere voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het studiejaar van de kandidaat en het bijhouden van de administratieve verplichtingen.

Bijdrage
 € 2.700 per praktijkleerplaats (2022; 2023 waarschijnlijk ook € 2.700)

Deadline
 Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 juni t.m. 15 september 2023
In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.  


In januari start de regeling InnovatieProject. Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, product, dienst of proces. Bijdrage De subsidie is 35% met een maximum van € 50.000. Deadline Eerstvolgende indiendata: 25 januari en 15 maart.  


U bent voornemens uw bestaande bedrijfspand te gaan verduurzamen. Of wilt nieuwbouw plegen op een duurzame manier. Het onderwerp subsidie komt daarbij om de hoek kijken. U heeft wellicht vragen zoals:

 • Kom ik in aanmerking voor subsidie?
 • Waarvoor is er subsidie beschikbaar?
 • Wanneer moet ik een aanvraag indienen?

Wij hebben een longlist ontwikkeld. Hierin staan de 100 meest voorkomende duurzaamheidsmaatregelen die van toepassing kunnen zijn bij (ver) bouw van een bedrijfspand. Het kan daarbij gaan over energiebesparing, het opwekken van energie, materiaalgebruik etc. etc.

Wilt u weten of en zo ja welke investeringen in aanmerking komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
U kunt de SAH aanvragen als u een gemengde VvE of een verhuurder bent van één of meerdere huurwoningen. Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt.

Met verhuurders wordt bedoeld::

 • woningcorporaties
 • institutionele beleggers
 • zakelijke verhuurders
 • particuliere verhuurders

Er kan subsidie worden verkregen voor aanpassingen in de woningen c.q. aansluitkosten op een warmtenet.

Bijdrage
Per woning maximaal € 5.000

Deadline
Aanvragen kunnen tot 31 december 2023 worden ingediend.

Bron:RvO
Bent u ondernemer en gaat u (ook) in 2023 aan de slag met product (door) ontwikkeling of het ontwikkelen van programmatuur? Denk dan aan de subsidiemogelijkheid WBSO. De WBSO stimuleert ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Dankzij de WBSO worden uw kosten aanzienlijk lager.

De belangrijkste voorwaarden:

 • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces
 • Uw bedrijf betaalt inkomsten en/of loonbelasting
 • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden

Bijdrage

 • Voor zelfstandigen: een vaste aftrek van ruim € 13.000 of € 20.000 (starters)
 • Voor werkgevers: 32% of 40% (starters). Boven € 350.000 subsidiabele kosten: 16%

Deadline

 • Voor zelfstandigen: 1 januari 2023
 • Voor werkgevers: 20 december 2022

Bron: RvO
Er is nog budget beschikbaar voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Voor SSEB Aanschaf is het nog beschikbaar budget € 170.000. Voor SSEB Retrofit gaat het om € 684.000.
 
Het doel van de regeling is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel  bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. 
 
Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 40%; voor MKB-ers 50% van de meerkosten c.q. ombouwkosten.
 
Deadline
Aanvragen voor deze budgetten kunnen worden ingediend tot en met 30 december 2022.

Bron: RvOHet doel van het brabant Startup Fonds is het ondersteunen van brabantse startups, zodat zij innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten. Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan brabant.

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

 •     commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot uitvoer wil brengen;
 •     opstarten van de onderneming;
 •     commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.

Bijdrage
Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup. De hoogte van de financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000.

Deadline
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie aan. Deze subsidie is voor investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

 •     energie-efficiëntie
 •     recycling en hergebruik van afval
 •     lokale infrastructuur
 •     overige CO2-verlagende maatregelen

Bijdrage
Afhankelijk van het type investering is de bijdrage 30 tot 70%.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 10 januari 2023 worden ingediend. In 2023 volgt opnieuw een openstelling.
Deze innovatiesubsidie blijft in 2023 ongewijzigd ten opzichte van 2022.  Om van deze regeling gebruik te maken zijn er verschillende voorwaarden zoals:

 • U ontwikkelt zelf nieuwe programmatuur, een (tastbaar) product of productieproces, of u doet technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/ of loonbelasting.
 • De S&O-werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. U kunt alléén WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden.

Bijdrage
Over de 1e € 350.000: 32% (starters 40%). Boven € 350.000 is de bijdrage 16%. Zelfstandigen krijgen een (extra) verhoging van de zelfstandigenaftrek

Deadline
De aanvraag ingaande januari 2023 moet medio december zijn ingediend.
Het doel van de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan.

Op basis van de regeling kan een werkgever subsidie aanvragen voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring door een of meer werknemers ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt € 3.750 per omscholingstraject. 

Deadline
Aanvragen kunnen van 26 september tot en met 1 december 2022  worden ingediend. First in - First serve.
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in o.a. mkb-ondernemingen gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

 • A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • C. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 • D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage
De subsidie voor onderdelen A en C bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming)

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 t.m. 30 september.
Het doel van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw.

Bijdrage
De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren.

Deadline
U kunt een aanvraag indienen t.m. 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 
 
Het doel van het programma is bijdragen aan een groenere, slimmere en meer leefbare Noordzeeregio. Het programma staat open voor organisaties met rechtspersoonlijkheid uit (delen van) België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten organisaties deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie projectpartners uit drie verschillende aan het programma deelnemende landen.

Bijdrage
Het programma maakt onderscheid tussen normale/reguliere projecten en kleinschalige projecten. Kleinschalige projecten betreffen projecten met een maximaal projectbudget van € 500.000 en een maximale projectduur van achttien maanden. De bijdrage is 60% van de kosten voor projectpartners gevestigd in een EU-lidstaat (EFRO-financiering) en 50% van de kosten voor projectpartners gevestigd in Noorwegen (Noorse financiering).

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode maart 2023 - juni 2023.
 
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) interessant voor u. De nieuwe investeringssubsidie DUMAVA komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Deze subsidie is bestemd voor maatschappelijke organisaties, zoals scholen, overheidsgebouwen en culturele- en zorginstellingen. Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht.

U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit.

Bijdrage
1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen: 30% van de projectkosten; de projectkosten moeten minimaal € 16.666 bedragen.
Integraal verduurzamingsproject: 30% van de projectkosten; de minimale projectkosten bedragen € 83.333.

Energieadvies en energielabel: 50% van de kosten.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 3 oktober 2022 t.m. 31 december 2023.
De EU stelt 105 miljoen beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland versterken voor economische en maatschappelijke impact. Het nieuwe OP-Zuid-programma stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen. De vijf transities zijn:

 • energie,
 • klimaat,
 • grondstoffen,
 • landbouw & voeding
 • gezondheid

Deze sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Deze subsidie kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld WBSO-subsidie; welke maximaal 40% bedraagt in 2022.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 35% en kan verhoogd worden met co-financiering vanuit de provincie.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 4 november.
Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van o.a. de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

 • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
 • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet deel uitmaken van de opleiding.
 • leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs;
 • leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) in het voortgezet onderwijs;

Bijdrage
Maximaal € 2.700 per leerling.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 16 september worden ingediend.
 
Welke nieuwe technieken moeten op de Milieulijst c.q. Energielijst 2023 staan? Leveranciers van milieuvriendelijke technieken, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen nieuwe technieken aanleveren. Voor investeringen in technieken die op deze lijst staan, betalen ondernemers dan minder belasting met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Op beide lijsten staan ieder jaar honderden innovatieve milieu/ energievriendelijke technieken.Beide lijsten worden elk jaar aangepast. Iedereen mag zijn of haar gewenste aanpassingen voor de Milieulijst aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) doorgeven.

Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieu c.q. energietechnieken. Opname op één van beide lijsten versnelt de marktintroductie van deze technieken. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor kopers die willen investeren.

Bijdrage
Met de MIA en EIA hebben ondernemers voordeel van een investeringsaftrek tot circa 45%  van het investeringsbedrag. Met de Vamil schrijven ondernemers 75% van een investering af. Dat mag op elk moment. Het belastingvoordeel kan daarmee ruim 14% zijn van het investeringsbedrag.  

Deadline
Aanmelding kan tot 15 augustus plaatsvinden.
Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die een kleine onderneming in stand houden waar ten minste twee personen werkzaam zijn. Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan vijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het afnemen en implementeren van productiviteitsverhogende technologie, en het inwinnen van advies hierover, met als doel de productiviteit van de onderneming van de aanvrager te vergroten. De aan te schaffen/te implementeren productiviteitsverhogende technologie moet zijn opgenomen in de bij de regeling behorende zogeheten routekaart, met daarin het overzicht van alle digitaliseringsmogelijkheden voor aanvragers.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per aanvrager. Maximaal € 500 hiervan mag bestemd zijn voor het inwinnen van advies.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2022.
Het doel van het Brabant Startup Fonds (BSF) is het ondersteunen van Brabantse startups, zodat zij innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten. Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces.

Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan, waarbij een klein bedrijf bestaat uit nul tot vijf werknemers en een middelgroot bedrijf uit zes tot tweehonderd werknemers.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan Brabant. 

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

 •     commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot uitvoer wil brengen;
 •     opstarten van de onderneming;
 •     commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.

Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup.

Bijdrage
De hoogte van de financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000.

Deadline
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
De openstelling is gericht op maatregelen die zich richten op het herstellen van natuurbossen die door stikstofdepositie vanuit de landbouw zijn aangetast en op het beter weerbaar maken van deze natuurbossen op zandgronden tegen toekomstige depositie vanuit de landbouw. Dit om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw niet onnodig te beperken.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor een project wat is gericht op bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van prioritaire soorten en hun leefgebied die door stikstofdepositie uit de landbouw zijn aangetast. Het moet hierbij gaan om maatregelen die gericht zijn op natuurbos op zandgronden.
De regeling maakt een onderscheid in bossen op arme zandgronden en bossen op rijkere gronden. Er zijn drie onderdelen waar subsidie voor kan worden verstrekt: herstel van de hydrologie, herstel van de mineralenhuishouding en bosomvorming.

Voor wie?
Subsidie kan worden aangevraagd door:
- landbouwers;
- grondeigenaren;
- grondgebruikers;
- landbouworganisaties;
- natuur- en landschapsorganisaties;
- gemeenten;
- samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Bijdrage
De subsidie is 100% met een minimum van € 500.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 16 mei tot en met 27 juni
Welke projecten komen in aanmerking voor Innovation Fund 2022?

Uw project moet gericht zijn op een van de volgende focusgebieden:

 •     Carbon Capture, Utilsation and Storage (CCUS), ofwel het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2;
 •     Koolstofarme technologieën/processen binnen de energie–industrie;
 •     Het genereren van hernieuwbare energie;
 •     Het opslaan van energie.

Uit uw project moet blijken dat uw idee effectief is in het tegengaan van uitstoot van broeikasgassen en dat deze zeer innovatief is. Het moet ook een zekere volwassenheid hebben bereikt en wordt beoordeeld op schaalbaarheid en kostenefficiëntie. Is uw project nog niet volwassen genoeg, maar voldoet het wel aan de eerste twee criteria (tegengaan van uitstoot van broeikasgassen en zeer innovatief)? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor projectontwikkeling-ondersteuning. 
Versterkt door de fors gestegen energieprijzen zijn organisaties op zoek naar mogelijkheden om te besparen en/of zelf op te wekken, al dan niet in combinatie met energieopslag. De overheid biedt meerdere stimuleringsregelingen om de energietransitie te versnellen. Deze regelingen zijn er op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Er zijn regelingen voor sportverenigingen, non-profit instellingen en bedrijven. Ondernemingen kunnen o.a. gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Energie Investeringsaftrek (EIA); een extra aftrekpost over het investeringsbedrag; zowel voor energiebesparing als het opwekken van energie
 • Hernieuwbare Energietransitie (HER+); subsidie voor innovaties die CO2 verminderen
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); bijdrage bij aanschaf warmtepompen, zonneboilers e.d.
 • Demonstratie Energie - en Klimaatinnovatie (DEI+); subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie
 • Brabant Geeft Energie; subsidie voor ondernemers die willen gaan investeren in nieuwe vormen van energie opwek - opslag e.d.

Dit is een korte opsomming van regelingen waarmee ondernemers worden gestimuleerd werk te maken van CO2 reductie. Graag bespreken wij met u welke regeling (en) bij uw plannen aansluiten.
Wat is de WBSO?

De WBSO subsidie is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk/innovaties uitvoeren. U kunt deze subsidie toepassen voor activiteiten gericht op:

 •     productontwikkeling (ontwikkeling van fysieke producten, of onderdelen daarvan)
 •     softwareontwikkeling (ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur)
 •     procesverbeteringen (ontwikkeling van productietechnieken)
 •     technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk aandachtspunt bij WBSO: Er moet sprake zijn van Technische nieuwheid voor de aanvrager. Bij uw innovatieplannen hoeft er geen sprake te zijn van "rocket-science" of een unieke innovatie.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 32% (starters 40%) over de eerste € 350.000 subsidiabele kosten; daarboven 16%. Bij zelfstandigen wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd tot maximaal € 20.044.

Deadline
Wilt u vanaf 1 juli in aanmerking komen? dan moet de aanvraag uiterlijk 30 juni zijn ingediend. Indienen op een later moment in 2022 is ook mogelijk.
Met de MIT-regeling stimuleert de overheid mkb-ondernemingen om (gezamenlijk) innovaties te ontwikkelen en bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Deze hebben betrekking op:

 •     energietransitie & duurzaamheid (met aparte deelagenda’s: klimaat/energie, mobiliteitssystemen en circulaire economie)
 •     landbouw, water en voedsel
 •     gezondheid & zorg
 •     veiligheid
 •     sleuteltechnologieën
 •     maatschappelijk verdienvermogen.

In een MIT R&D-samenwerkingsproject werken mkb’s samen om zo’n innovatie te ontwikkelen. De subsidieverstrekker beoordeelt de ingediende projecten op kwaliteit. Een MIT samenwerkingsproject duurt maximaal twee jaar..

Bijdrage
De subsidie bedraagt 35% met een maximum van € 350.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juni - 13 september.
Voor het onderwerp "Innovatie" bestaan er een reeks van subsidieregelingen. Deze keer aandacht voor MIT.

De MIT subsidie instrumenten
De overheid hanteert een drietal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van MKB-Nederland te stimuleren. Zo bestaan er haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Deze instrumenten worden hieronder toegelicht:
 
MIT haalbaarheid
Een haalbaarheidsproject betreft een onderzoek naar de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek of een marktverkenning. Het uiteindelijke doel is om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan. Tot slot moet je aangeven welke middelen nodig zijn om een project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Uit ervaring weten wij dat deze regeling vaak al binnen één dag overvraagd is!

 •     De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000;
 •     De MIT subsidie kan vanaf 12 april 2022 worden aangevraagd;
 •     Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. 

 
MIT R&D
MKB-ondernemers kunnen (namens een samenwerkingsverband) een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Dit project bestaat uit een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door minimaal twee (juridisch niet verbonden) MKB-ondernemers.

 •     De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 350.000;
 •     De MIT subsidie kan vanaf 1 juni 2022 weer worden aangevraagd;
 •     In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie is dit een tenderregeling; de beste projecten ontvangen subsidie.

 
Kennisvouchers
Met de kennisvoucher kun je subsidie krijgen voor het laten beantwoorden van een kennisvraag m.b.t. de vernieuwing van producten of productieprocessen door een kennisinstelling. Met deze waardebonnen kun je 40% tot maximaal 70% van de rekening van een kennisinstelling betalen. In 2022 zijn kleine vouchers ter waarde van € 7.500,- beschikbaar en grote vouchers ter waarde van € 22.500,-.

 •     De vraag dient beantwoord te worden door een kennisinstelling;
 •     Ondernemers met dezelfde of soortgelijke kennisvraag mogen kleine vouchers bundelen (max 3 vouchers);
 •     De MIT subsidie kan vanaf april 2022 weer worden aangevraagd;
 •     Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe.Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. De subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

1. Subsidie voor kosten energieadvies
U laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur. Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt. Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 •     het isoleren van muren, vloeren en daken;
 •     het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 •     het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 •     het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 •     energiezuinige keukenapparatuur;
 •     ICT-apparatuur.

2. Subsidie voor kosten ondersteuning
U kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 •     het opstellen van een financieringsplan;
 •     het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 •     ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten.
 •     het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 •     het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 •     het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 •     het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 •     het aanvragen van de subsidie.

Bijdrage
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 30 september 2022 worden ingediend.
Bedrijven kunnen bij subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines en ook voor de ombouw van bestaande machines tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties in emissieloos bouwen en de benodigde laadinfrastructuur. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. Of voor bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden. Deze nieuwe subsidiemogelijkheid kan gecombineerd worden met Milieu Investeringsaftrek.

Bijdrage
De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 mei a.s.
Door de hoge CO2-prijs en het extra subsidiebudget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag 2021 al heeft aangekondigd, is een openstellingsbudget van € 13 miljard te verdelen. De regeling wordt bovendien voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark, zo heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie bekendgemaakt.

Het te verdelen budget is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar.

Daarnaast heeft het vorige kabinet dus al besloten om extra budget vrij te maken, waardoor eenmalig € 6 miljard extra beschikbaar is. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking en kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

Nieuwe categorieën en aanpassingen
De SDE++ staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens. Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld.

Omdat CO2 afvang en opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast krijgen ook CCS-projecten een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken. 

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 28 juni t.m. 6 oktober.

 
U bent ondernemer en koopt of financial-leaset een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Bij operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. 

Typen bedrijfsauto's die subsidie krijgen:

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
 • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto's moet € 20.000 of hoger zijn. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.

Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km. Let op: het accupakket dat u kiest in de emissieloze bedrijfsauto is van invloed op de actieradius.

Bijdrage

 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.
 • BijdrageVoertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.
 •  Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Deadline
De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.

Bron: RvO
Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd € 525 miljoen ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

De plannen voor deze € 525 miljoen zijn nu uitgewerkt. Het grootste gedeelte, zo'n € 340 miljoen, wordt besteed aan een nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, die in drie tranches zal lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024.

Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls. De regeling wordt in overleg met de sectoren en partners opgesteld.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in verduurzamende maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie van gevels en Warmte Koude Opslag-systemen (WKO's).

Als laatste wordt het aanbod voor ontzorging van vastgoedeigenaren uitgebreid. Het al gestarte Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed én het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF worden verlengd en uitgebreid. Daarnaast werkt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan een programma voor eigenaren van monumenten. 

Bron: BZK
Maak je jouw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er subsidiekansen vanuit twee openstellingen:
 
Investeren in groen-economisch herstel
Samenwerken aan groen-economisch herstel. 

Bent je landbouwer en wilt het bedrijf duurzamer maken? Wil je bijvoorbeeld investeren in een precisieberegening en -irrigatie, beslissingsondersteunende software of EC meters en monitoringssensoren? Wellicht kom je dan in aanmerking voor subsidie.

Subsidie is mogelijk voor investeringen die gericht zijn op:
Precisielandbouw en Smart farming
Digitalisering
Water, droogte, verzilting 
Duurzame bedrijfsvoering
Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Bijdrage
De subsidie bedraagt 60% met een minimumbedrag € 25.000 en een maximumbedrag van € 150.000. Is er binnen het landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kun je misschien 75% subsidie krijgen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.
Voor een aantal investeringen gelden specifieke regels.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 december 2021 t.m. 14 februari 2022

Bron: RvO
Bouwbedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar (tot en met 2030) gebruik maken van subsidie voor uitstootvrij bouwmateriaal, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materiaal van diesel naar waterstof of elektrisch. Ook bestaand materiaal kan met subsidie worden aangepakt

De subsidie wordt verstrekt omdat als gevolg van de stikstofcrisis dikwijls bouwprojecten stilgelegd zijn. Het kabinet wil dat de bouw aan het eind van de regeling 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40%; MKB-ers komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Er geldt een maximumbedrag per bedrijf.

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 2022 worden ingediend. De exacte datum volgt nog.

Bron: RvO
Het onderwerp duurzaam (ver) bouwen komt wekelijks aan ons voorbij. Als subsidieadviseur worden we echter vaak (te) laat bij een dergelijk project betrokken. De (ver) bouwplannen zijn al in een vergevorderd stadium; er zijn al afspraken gemaakt met aannemers, installatiebedrijven e.d. Hierdoor is het bijna niet meer mogelijk om bijvoorbeeld isolatiematerielen te kiezen die voor subsidie in aanmerking komen. Maar het kan ook gaan om zaken zoals verlichting, koeling, verwarming, hemelwaterafvoer etc. etc.

Boodschap
Bent u van plan te gaan investeren in een nieuw bedrijfspand of de renovatie van bestaand vastgoed, neem tijdig contact met ons op. We beschikken over een handig hulpmiddel om u via een long - shortlist, te informeren over de vele subsidiabele onderdelen binnen uw (ver) bouwproject.
De sectoren techniek en ICT zitten met een structureel tekort aan goed opgeleid personeel. En tegelijkertijd kampen veel andere sectoren juist met veel ‘baanonzekerheid’, ontslagrondes en werkloosheid. De nieuwe regeling pakt beide knelpunten aan met een slimme omscholingssubsidie. Daarmee biedt de regeling perspectief voor mensen binnen ‘zwakkere’ sectoren op de arbeidsmarkt, én zorgt voor een betere (intersectorale) mobiliteit naar kansrijke beroepen. Onder kansrijke beroepen wordt verstaan:

 • techniek industrie
 • techniek bouw
 • voertuigtechniek
 • installatietechniek
 • ICT

Bijdrage
De subsidie bestaat uit een vast bedrag (‘lump sum’) als bijdrage aan de omscholingskosten. Het vaste subsidiebedrag is 3.750 euro per medewerker/omscholingstraject. De kosten moeten minimaal 7.500 euro bedragen.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 december a.s. worden ingediend.
Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Hierdoor kunnen zij vaak niet zelfstandig meedoen in de samenleving.

Het actieprogramma Tel mee met Taal, is in het leven geroepen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het programma verstrekt subsidie aan werkgevers die hun laaggeletterde werknemers scholing willen aanbieden op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit is vooral interessant voor sectoren met veel laagopgeleide werknemers die afkomstig zijn uit andere landen – denk aan de bouw en de (glas)tuinbouw.

Daarnaast kunnen ook scholen, bibliotheken en andere instellingen subsidie krijgen vanuit Tel mee met Taal. Die subsidie vergoedt dan de kosten van activiteiten voor laaggeletterde ouders. Te denken valt aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

Bijdrage
De subidie bedraagt 67% als het gaat om scholing van werknemers en activiteiten voor ouders. Betreft het praktijkgerichte experimenten, bijvoorbeeld om laaggeletterden beter te bereiken en te motiveren voor een opleidingstraject, dan is de vergoeding 80%. Per subsidieaanvraag geldt een maximumbedrag van 125.000 euro. Ook per cursist gelden maximumbedragen: bij werknemers is dat 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 januari t.m. 28 februari 2022.
Als onderdeel van het onlangs aangekondigde pakket van  525 miljoen euro voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, wordt een bedrag van 8,8 miljoen euro uitgetrokken om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren.

Met ongeveer de helft van de 8,8 miljoen euro kunnen eigenaren van rijksmonumenten de komende drie jaar subsidie krijgen voor een duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Hiermee stimuleert de rijksoverheid eigenaren om de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonumenten in beeld te brengen en er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Verduurzamen van monumenten vereist vaak kennis en expertise om een goed plan op te stellen en de juiste maatregelen te nemen. De andere helft van de 8,8 miljoen euro is daarom bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ontzorgen, te ondersteunen en te stimuleren. In de eerste helft van 2022 zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanpak hiervoor verder uitwerken. 
Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.

Subsidie is mogelijk voor diverse maatregelen:

 • 2e energiescherm
 • aansluiting warmtenetwerk
 • aansluiting biogas of kooldioxidenetwerk
 • luchtbehandelingssysteem
 • LED-belichting
 • hogedrukvernevelingsinstallatie
 • energiescherm inclusief ophogen kas

Bijdrage
Deze varieren per maatregel; maximaal € 500.000

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 1 december worden ingediend.

Bron:RvO
De energieprijzen stijgen en daarmee de exploitatiekosten. Door zelf energie op te wekken kunt u dit beperken. Maar ook energie besparen kan een serieuze bijdrage leveren. Immers wat niet wordt verbruikt hoeft niet te worden opgewekt. Er zijn diverse subsidieregelingen die energiebesparing stimuleren. Een aantal voorbeelden zijn:

 • advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB
 • energie-investeringsaftrek
 • investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
 • subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties (tijdelijk gesloten)

Daarnaast zijn er ook lokale en regionale stimuleringsregelingen. 

Dergelijke regelingen kunnen betrekking hebben op isoleren, verwarmen, koelen, verlichting, productieprocessen, vervoer, duurzame energie e.d. Afhankelijk van uw situatie kan van één of meerdere regelingen gebruik worden gemaakt.
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

Bijdrage
Maximaal € 1.000

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 worden ingediend.

Bron: UWV
Bent u van plan om in 2022 research & development werkzaamheden te gaan uitvoeren? Ook in 2022 kan gebruik gemaakt worden van de regeling WBSO. Hiermee verlaagt u uw R&D-kosten. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat uzelf tijd (en kosten) besteed aan de ontwikkeling van een product, productieproces of programmatuur. Daarnaast moet de ontwikkeling technisch nieuw zijn voor uw bedrijf.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 32% (starters 40%) over de eerste € 350.000 subsidiabele kosten; daarboven is dat 16%.

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van de WBSO-regeling, dan moet de aanvraag op 20 december zijn ingediend. Er bestaat een "escape" mogelijkheid.

Bron: RvO
Het doel van de ze nieuwe regeling is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan. Belangrijk neveneffect van de regeling is dat de beroepen waarvoor een omscholingstraject kan worden aangevraagd, essentieel zijn voor het slagen van belangrijke transities en uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het oplossen van de woningnood en de digitalisering. 
 
Een te ondersteunen omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de adequate uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:
 • scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; en
 • praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.
Bijdrage
De subsidie bedraagt € 3.750 per omscholingstraject. 
 
Deadline
Aanvragen kunnen van 1 september 2021 tot en met 1 december 2021. First in – First serve.Doel van deze regeling is het zoveel mogelijk ondersteunen van mkb-ondernemingen door enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming (advies), en anderzijds de ondernemer te helpen om concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het advies, uit te voeren.

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen die bijvoorbeeld een onderneming in stand houden (zoals een eenmanszaak - BV) en die beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar (bedrijven die vallen onder de categorie kleingebruikers conform het Activiteitenbesluit milieubeheer). Zowel eigenaar-gebruikers als huurders van een pand dat zij bedrijfsmatig gebruiken komen in aanmerking. Met pand wordt hier ook een deel van een pand bedoeld, indien een onderneming slechts een deel in eigendom heeft of huurt.

Bijdrage
De subsidie voor het advies bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een minimumbedrag van € 400 en tot een maximumbedrag van € 750. De subsidie voor de ondersteuning bedraagt 80% van de gemaakte kosten. Hiervoor is geen minimumbedrag vastgesteld, maar deze mag wel maximaal zo veel bedragen dat het totaal aan subsidie voor het advies en voor de ondersteuning niet meer bedraagt dan € 2.500. 

Deadline
Aanvragen kunnen van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 worden ingediend. First in – First serve.
 
Bent u bezig met R&D? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kunt u misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Er komen in 2022 een aantal wijzigingen in de WBSO. Zo gaat het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen.

Voor 2022 zijn onder andere de volgende wijzigingen in de WBSO opgenomen:

 • Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
 • De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.
 • Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.  

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte Loonheffing.

Bijdrage
Ook in 2022 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

 • Tarief 1e schijf: 32% (2021 40%)
 • Tarief 1e schijf starters: 40% (2021 50%)
 • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
 • Tarief 2e schijf: 16%
 • Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek (2021 € 13.188). Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek (2021 € 6.598). De exacte bedragen 2022 voor zelfstandigen worden eind 2021 bekend gemaakt.

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van deze innovatieregeling? Uiterlijk 20 december moet uw aanvraag zijn ingediend.

 
Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen. Het wordt daarmee aantrekkelijker voor bedrijven om hierin te investeren. Het kabinet past de regeling MIA aan omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden. En/of omdat deze fors duurder zijn ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven. Het hogere belastingvoordeel moet ervoor zorgen dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen.

Bijdrage
De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27%, 36% en 45%.
Kan een ondernemer naast deze regeling ook gebruikmaken van de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan kan het netto voordeel voor de ondernemer oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

De nieuwe MIA-percentages gelden voor investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2022 staan. Onder het hoogste aftrekpercentage (45%) vallen kwalificerende groene investeringen. Denk dan bijvoorbeeld aan: 

 •     nieuwe en innovatieve grondstof besparende productieapparatuur, 
 •     productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en 
 •     volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

Deadline
Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting zijn ingediend.

 
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. 

Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

 • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming; 
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; 

Zowel externe als interne kosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Daarnaast is er subsidie mogelijk voor het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage
Het subsidiebedrag is maximaal € 25.000 (60% of 80% over de subsidiabele kosten)

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 tot 30 september
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken.

Het gaat hierbij om:

 • Hernieuwbare elektriciteit (o.a. zon - wind)
 • Hernieuwbare warmte (WKK; o.a. zonthermie)
 • Hernieuwbaar gas (biomassa)
 • Co2-arme warmte (o.a. electrische boiler, restwarmte, warmtepomp)
 • Co2-arme productie (o.a. waterstof door electrolyse)
   

Bijdrage
De subsidie is afhankelijk van de bespaarde hoeveelheid CO2-uitstoot.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 5 oktober t.m. 8 november
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

Wie komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren als zij een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden aan leerlingen in de volgende opleidingen:

 •     laatste schooljaar voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)
 •     vmbo (derde en vierde leerjaar bbl ingericht als een leerwerktraject)
 •     entreeopleiding vmbo (vmbo-basis of bbl)
 •     mbo-bbl (let op: géén mbo-bol en derde leerweg)
 •     duale hbo-opleidingen techniek / landbouw / natuurlijke omgeving/ gezondheidszorg, gedrag & maatschappij
 •     promovendi en toio’s (bij minimaal 12 maanden onderzoek en maximaal 36 uur per week)

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met extra compartimenten. De extra subsidie geldt voor verschillende sectoren. De extra subsidie (toeslag) is beschikbaar voor:

 •  erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (2019-2020 tot en met 2021-2022);
 • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren (2020-2021 en 2021-2022).
 • bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2020-2021 en 2021-2022).

Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt in principe maximaal € 2.700; eventueel te verhogen met de extra subsidie.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 16 september a.s. worden ingediend.

Bron: RvO
Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI).

Het doel van de VEKI is het ondersteunen van investeringen in bewezen apparaten, technieken of systemen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland. Het gaat daarbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar. Bovendien moet de werking ervan al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd zijn.

De realisatietermijn van het project is maximaal drie jaar en het project moet vallen onder een van de volgende thema’s:

 • energie-efficiëntie (energiereductie bij de eigen bedrijfs-/productieprocessen)
 • recycling en hergebruik van afval (zoals kunststoffen, textiel, meubels en matrassen)
 • lokale infrastructuurvoorzieningen (in aanmerking komen alleen open infrastructuurvoorzieningen)
 • overige CO2-reducerende maatregelen (die verder gaan dan eventuele EU-milieunormen).

Bijdrage
De subsidiepercentages liggen tussen de 30% en 70% afhankelijk van het soort investering.

Deadline
Aanvragen kunnen t.m. 14 december worden ingediend.

Bron: RvO
 
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende een bijdrage te leveren aan de emissiereductiedoelstellingen. Net als voor de ronde in 2020 zal er ook voor deze ronde een budget van € 5 miljard beschikbaar zijn. Meerdere technieken komen voor subsidie in aanmerking:

 • Hernieuwbare electriciteit; o.a. wind - zon - waterkracht
 • Hernieuwbare warmte; o.a. biomassa - zonthermie
 • Hernieuwbaar gas; o.a. vergisting en vergassing
 • CO2-arme warmte; o.a. E-boiler - restwarmte - warmtepomp
 • CO2-arme productie; o.a. waterstof door electrolyse

Deadline
De SDE++ zal vanaf 5 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 weer open zijn voor aanvragen! 
Het doel van het Brabant Startup Fonds (BSF) is het ondersteunen van Brabantse startups, zodat zij innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten. Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces.

Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan, waarbij een klein bedrijf bestaat uit nul tot vijf werknemers en een middelgroot bedrijf uit zes tot tweehonderd werknemers.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan Brabant.

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

 •     commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup
      tot uitvoer wil brengen;
 •     opstarten van de onderneming;
 •     commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.

Bijdrage
Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup. De hoogte van de financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000. 
Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 •     kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de
      arbeidsmarkt een probleem is;
 •     studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat
      aan gekwalificeerd personeel;
 •     wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse
      kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, worden door een aanvullende subsidie in 2021 en 2022 in staat gesteld om praktijkleerplaatsen te blijven aanbieden. Het gaat om extra subsidie voor een mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren.  Voor de sectoren landbouw, horeca of recreatie bestaat al sinds het vorige studiejaar een aanvullende subsidie. 

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor een aantal sectoren geldt een hoger bedrag.

Deadline
Tot en met 16 september 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor het studiejaar 2020-2021.
Een leven lang ontwikkelen, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling STAP-budget is een leven lang ontwikkelen voor iedereen die zich tijdig meldt een stap dichterbij.

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Deadline
Vanaf 1 maart 2022 kunnen anvragen worden ingediend.

Bijdrage
De bijdrage is maximaal € 1.000 per aanvraag.

Via een andere regeling, de SLIM subsidie,  kan eerst een inventarisatie gemaakt worden van de ontwikkelbehoefte bezien vanuit de werknemer en werkgever, vervolgens kan m.b.v. STAP hieraan concrete invulling gegeven worden. SLIM subsidie kan in september a.s. worden aangevraagd.
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Er zijn vijf hoofdcategorieën met elk meerdere subcategorieën, die in aanmerking komen voor subsidie;

 • Hernieuwbare energie w.o. zon- en windenergie
 • Hernieuwbare warmte w.o. zonthermie en biomassa
 • Hernieuwbaar gas w.o. biomassa
 • CO2-arme warmte w.o. electrische boiler, restwarmte en warmtepomp
 • CO2-arme productie w.o. waterstof door electrolyse

Bijdrage
Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 5 oktober tot en met 11 november.

Bron: RvO
Projecten die de energietransitie versnellen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Bijvoorbeeld innovatieve projecten die bijdragen aan vernieuwing danwel verbetering van het proces, product of dienst.  Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.
Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 •     Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie;
 •     Het project heeft een blijvend effect op de energietransitie;
 •     Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij;
 •     U raadpleegt de Stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico's van het project.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999

Deadline
Tot 30 november 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: Provincie Noord-Brabant
Deze subsidieregeling is erop gericht te stimuleren dat agrariërs (in samenwerking met andere bedrijven) projecten opzetten voor het praktijkrijp maken van kennis en om bij te dragen aan het realiseren van de transitie naar een duurzamere landbouw. Bij voorbeeld door het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Andere thema's zijn:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie; klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en een verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit;
 • maatregelen die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit en/of de beschikbaarheid en efficiënt gebruik van zoetwater.

Bijdrage
Deze varieert per kostensoort van 25 tot 100%. 
Het subsidieplafond is € 1 mln. Dat bedrag is volledig afkomstig uit middelen van het ELFPO. De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen aangevuld worden. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde cofinanciering bij een gemeente, het Rijk, het Waterschap of de Provincie (of een combinatie).

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober worden ingediend.

Bron:
Provincie Zeeland
Gaat u een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie.

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Voorstellen van het MKB  zijn meer dan welkom.

Thema's

 • Recycling van afval
 • Hergebruik.
 • Biobased grondstoffen

Voorstellen die worden aanmoedigd zijn projecten voor recycling, refurbishment en hergebruik van:

 •     kunststoffen
 •     textiel
 •     meubels
 •     matrassen

Bijdrage
Het subsidiepercentage varieert tussen 25% en 50%; voor MKB-bedrijven verhoogd met 10% of 20%. Maximale subsidie € 3 mio.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 7 januari 2022 worden ingediend; first in - first serve.

Bron: RvO

 
De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Subsidie kan na afloop van de begeleiding worden aangevraagd.

De subsidieregeling Praktijkleren richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is; kan het geval zijn bij BBL-ers
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

De Subsidieregeling praktijkleren is uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie Praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden.

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats; eventueel verhoogd met een toeslag voor een aantal specifieke sectoren.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 juni
Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen en programmatuur.


De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit. Iedere onderneming in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen.

Bijdrage

 • 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag; voor starters geldt een verhoogd tarief van 50% 
 • 16% van de resterende S&O-grondslag.

De bijdrage wordt berekend over het totaal van:

 • de S&O-loonkosten; aantal uren x tarief)
 • de S&O-kosten en uitgaven; alle kosten direct toerekenbaar aan uw project (en)

Een aanvraag kan uit meerdere S&O-projecten bestaan. Er mag met uren en kosten tussen projecten worden geschoven. Ook mogen toegekende uren in een volgende periode worden gerealiseerd (binnen hetzelfde jaar).

Deadline
Om vanaf 1 juli a.s. gebruik te maken moet de aanvraag uiterlijk 30 juni zijn ingediend.
De komende jaren zullen vele bedrijfspanden worden gerenoveerd en/ of verduurzaamd. Dit kan gebeuren door kleine maar ook door grote ingrepen. Het kan daarbij gaan om investeringen van bouwkundige aard (bijv. isolatie), maar het kan ook gaan om installatietechnische zaken (bijv. LED-verlichting). Via diverse regelingen wordt het verduurzamen van bedrijfsmatig vastgoed gestimuleerd. 

Hoe kom je te weten welke onderdelen subsidiabel zijn?

Wij hebben een overzicht (longlist) samengesteld met daarin opgenomen de bedrijfsmiddelen die bijdragen aan het verduurzamen en die subsidiabel zijn. U streept de investeringen door die zeker niet in uw situatie van toepassing zullen zijn. Op basis van de verkorte lijst wordt een compleet maatwerk overzicht  vervaardigd met daarin de voorwaarden - eisen waaraan de bedrijfsmiddelen moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Interesse? neem gerust contact met mij op.
De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg.  Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om containers over te vervoeren. Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990).

De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo). Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.

Subsidie kan worden aangevraagd door partijen die bedrijfsmatig goederen willen gaan vervoeren via de binnenvaart of het spoor. De verladers die hierbij betrokken zijn zullen in de regel slechts enkele containers per week met goederen laten vervoeren. Naar verwachting zullen daarom met name samenwerkingsverbanden van verladers, vervoerders en eventueel terminalbedrijven een bijdrage vanuit de regeling aanvragen.

Subsidie wordt verstrekt ter stimulering van een blijvende modal shift:

 • van de weg naar het water op de Goederen(vervoer) corridor Oost en Goederen(vervoer) corridor Zuid-Oost van in totaal minimaal 2000 TEU per dag;
 • van de weg naar het spoor van 200TEU/dag.

Bijdrage
De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000 per project.

Deadline
Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 1 september 2021 
Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.

Bijdrage - voorwaarden

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juni t.m. 9 september 2021.
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

 • Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
 • Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Bijdrage
Er zijn meerdere subsidiepercentages van toepassing: 40% en 60%; maximale subsidiebedrag is € 35.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend t.m. 31 december 2021.
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.  De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Bijdrage
Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700. 
Erkende leerbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie kunnen een extra subsidiebedrag aanvragen.

Deadline
Vanaf 2 juni a.s. kunnen aanvragen worden ingediend.

Bron: RvO
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een nieuwe openstelling vastgesteld voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Met de regeling wordt ingezet op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de volgende economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agrofood en seafood, en zorg. Vanuit de regeling kan subsidie worden verleend voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. 

Deadline
Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen: in de periode 16 april t.m. 17 december 2021.
Demonstratieprojecten: in de periode 16 april t.m. 25 juni 2021.

Bijdrage
Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen: 50% en maximaal € 50.000; First in First serve
Demonstratieprojecten en pilots: 40% en maximaal € 200.000; aanvragen worden beoordeeld via het tenderprincipe.

In totaal is er € 1,7 miljoen te verdelen, waarvan € 700.000 voor haalbaarheidsonderzoeken en € 1 miljoen voor demonstratieprojecten. 

Bron: Provincie Zeeland
De Metropoolregio Eindhoven heeft een nieuwe regeling bekendgemaakt. Het doel van deze nieuwe regeling is het bevorderen van digitalisering binnen mkb-bedrijven uit de regio Eindhoven. Subsidie kan worden aangevraagd door in de Metropoolregio Eindhoven gevestigde ondernemingen die behoren tot het midden- en kleinbedrijf (mkb). In het kader van deze regeling zijn dat ondernemingen met minder dan 100 werknemers.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die een extern adviseur een onderneming in rekening brengt voor het ten behoeve van de onderneming uitbrengen van schriftelijk advies betreffende digitalisering. Een te ondersteunen advies moet zich richten op één of meerdere van de onderstaande aandachtsgebieden:

 • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data;
 • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data;
 • Data Sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten;
 • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 50%; maximaal € 1.000 per subsidieaanvraag.

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 doorlopend worden ingediend: First in - First serve. 
Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatie door het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Haalbaarheidsproject
Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een te ondersteunen project:

 • moet passen binnen of uitvoering geven aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) te weten: de KIA energietransitie en duurzaamheid, de KIA landbouw, water en voedsel, de KIA gezondheid en zorg, de KIA veiligheid, de KIA sleuteltechnologieën of de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een hiervoor genoemde KIA;
 • moet worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april t.m. 9 september 2021: First in - First Serve

R&D-samenwerkingsproject
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject.

Een te ondersteunen het project:

 • moet passen binnen of uitvoering geven aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) 1 te weten: de KIA energietransitie en duurzaamheid, de KIA landbouw, water en voedsel, de KIA gezondheid en zorg, de KIA veiligheid, de KIA sleuteltechnologieën of de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een hiervoor genoemde KIA;
 • moet zijn gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
 • moet bijdragen aan vernieuwing van producten, processen of diensten of wezenlijk nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni t.m. 9 september 2021
Binnen de openstelling wordt onder een innovatief concept verstaan: een samenhangend geheel van ideeën of denkbeelden dat gebaseerd is op visie en doelstellingen, iets toevoegt aan de huidige kennis, situatie of stand van zaken, tot stand is gekomen via een creatief denkproces, inspirerend werkt, en leidt tot nieuwe producten of nieuwe diensten ten behoeve van de handel in en de voortbrenging van landbouwproducten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee partijen waarvan er minimaal één landbouwer is, of in dienst is bij een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt.

De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema's:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • klimaatmitigatie;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Bijdrage
Minimaal € 60.000 - Maximaal € 160.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 3 mei t.m. 14 juni 2021

 
et doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van innovatie door het midden- en kleinbedrijf in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De regeling kent twee subsidiemogelijkheden te weten Haalbaarheidsproject en R&D-samenwerkingsprojecten

Haalbaarheidsproject
Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een te ondersteunen project moet passen binnen of uitvoering geven aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) zoals uitgewerkt in  de KIA energietransitie en duurzaamheid, 
de KIA landbouw, water en voedsel, 
de KIA gezondheid en zorg, de KIA veiligheid, 
de KIA sleuteltechnologieën 
of de KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een hiervoor genoemde KIA;
moet worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000.

R&D-samenwerkingsproject
Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject. Een te ondersteunen het project:

 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000.
De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp worden gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) die na honorering van de subsidie Operationele Groepen worden genoemd in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap. De projectduur is maximaal 3 jaar.

Bijdrage
Afhankelijk van de aard van de activiteiten/ kostensoort 25% of 70% van de subsidiabele projectkosten. Minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 29 april t.m. 10 juni 2021.

 
Vanaf dit jaar kunnen zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcooperaties, verrenigingen, VVE-s en particuliere verhuurders) in aanmerkng komen voor subsidie wanneer men investeert in een kleinschalige windturbine of zonnepanelen.

Voor zonnepanelen geldt o.a. dat er sprake is van een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A). Het vermogen bevindt zich tussen 15 - 100 kWp. Dat correpondeert met ongeveer 50 tot 325 zonnepanelen. 

Een kleinschalige windturbine; hiervoor geldt o.a. dat deze wordt aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en dat het rotoroppervlak zich tussen 50 en 500 m2 bevindt.

Via dezelfde subsidieregeling (ISDE) komen zakelijke aanvargers ook in aanmerking voor subsidie als het gaat om aansluiting op een warmtenet, de investering in een zonneboiler of warmtepomp.

Bron: RvO
Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar en moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag zijn gestart.

Deadline
Vanaf 13 april a.s. (waarschijnlijk) kunnen aanvragen worden ingediend; First in - First serve.

Bron: RvO
Ook in 2021 is er subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. 

De subsidieregeling voor Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor mkb’s die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. Maar wat betekent dat nu concreet? Daarvoor moeten we kort ingaan op de belangrijkste elementen van de regeling:

 • Bij een ‘circulaire oplossing’ gaat het hier om oplossingen die zorgen voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Een project moet gericht zijn op het op een circulaire manier ontwerpen, produceren of organiseren van een product, een proces, dienst of businessmodel. De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie en/of organisatie-innovatie.
 • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen).
 • Ook projecten gericht op (zeer) hoogwaardige recycling in de keten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Gewone recycling/ downcycling valt echter buiten deze regeling.

Bijdrage
De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per MKB-er die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De subsidie vergoedt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer (inclusief inhuur van een ervaren procesbegeleider). 

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021. First in – First Serve.

Bron: RvO
Bij slimme CO2-reductie kan worden gedacht aan het bevorderen van ontwikkeling bij nieuwe producten en productmarktcombinaties gericht op koolstofarme technologieën, waaronder het ontwikkelen en testen van prototypes door het MKB.

Het beoogd resultaat: een hoger omzetaandeel voor nieuwe producten, meer samenwerking, aandeel hernieuwbare energie omhoog en de CO2 uitstoot omlaag.

Met deze subsidie worden projecten ondersteund binnen Technology Readiness Level 4 tot en met 8, die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op;
• het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
• het onderzoeken & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
• het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
• slimme (distributie)systemen;
• de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
• energieopslag;
• energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
• hergebruik van grondstoffen en mineralen;
• het terugdringen van gebruik van grondstoffen en mineralen,
• het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
• slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
• experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
• de exploitatie en inrichting van de proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu-
en energietechnologie.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie onafhankelijk samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming uit Gelderland betrokken zijn. Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40 of 50%; minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend

Bron: Provincie Gelderland
Via de subsidieregeling Duurzame Binnenvaart Motoren is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren. Het kan daarbij gaan om een experimenteel ontwikkelingsproject of een industrieel onderzoeksproject.

Bijdrage
Industrieel onderzoeksproject: de subsidie is 50% en maximaal € 250.000
Experimenteel ontwikkelingsproject: de subsidie is 25% en maximaal € 250.000; te combineren met één of meerdere andere subsidieregelingen.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 

 
Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.  De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar: 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 50% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en 16% van de resterende S&O-grondslag. Zelfstandigen kunnen op hun beurt, indien ze minimaal 500 uur per kalenderjaar in S&O steken, de zelfstandigenaftrek verhogen tot € 13.188. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6.598 toepassen op de zelfstandigenaftrek.  Mijn eerste subsidieaanvraag, nu ruim 25 jaar geleden, betrof een WBSO-aanvraag. Daarna zijn er vele succesvolle aanvragen succes gevolgd. Het is voldoende wanneer er sprake is van technische nieuwheid voor de aanvrager. U komt wellicht eerder in aanmerking dan u zelf vermoedt.


 CrossRoads2 Sustainable Energy weer open Voor wie is de subsidie? Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.  Werkwijze De openstelling vindt plaats in de vorm van een tender. Dit betekent dat de ingediende innovatieprojecten na sluiting van het loket met elkaar vergeleken worden op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De projecten die als beste uit de tender komen, zullen een beschikking ontvangen.  Budget - Bijdrage Het totale subsidiebudget voor deze tweede call bedraagt € 1,3 miljoen. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject. Deadline Aanvragen kunnen t.m. 11 februari a.s. worden ingediend.


CO2 reductie is één van de grote thema's van de overheid. In 2021 zijn er meerdere subsidiemogelijkheden beschikbaar die uiteenlopende organisaties stimuleren te investeren in energiebesparing en / of het opwekken van duurzame energie. Dit zijn onder andere:

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt door bedrijven. Bedrijfsmiddelen die in de Energielijst 2021 zijn vermeld komen in aanmerking voor een aftrekpost van 45%, wat leidt tot een aanzienlijke belastingbesparing. Het kan hierbij zowel gaan om bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft en die zelf worden vervaardigd.

Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA)
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Investeringen die te maken hebben met energiebesparing en opwekking kunnen in aanmerking komen voor 30% subsidie.

Investeringssubsidie duurzame energie - energiebesparing (ISDE)
Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

    a. de productie van duurzame energie; bijvoorbeeld m.b.v. zonnepanelen
    b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
    c. de aansluiting op een warmtenet

De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren en zakelijke gebruikers.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++)
Met deze regeling worden diverse technieken financieel ondersteund, zoals aquathermie, waterstofproductie, industriele restwarmte. Maar ook energieopwekking m.b.v. zonnepanelen en windturbines. Deze regeling staat open voor bedrijven, non-profits en particulieren.

Naast deze landelijke regelingen zijn er in voorkomende gevallen ook mogelijkheden voor financiele ondersteuning op regionaal nivo. 
Ziet u door de bomen het bos niet meer? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2021 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. In maart 2021 zijn er nieuwe kansen voor de SLIM-subsidie.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

In 2021 kunt u subsidie aanvragen voor:

 • Het doorlichten van uw onderneming om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte.
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen.
 • Het ontwikkelen en/of invoeren van een methode die uw personeel helpt om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen.
 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor derde leerweg opleidingen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 80% of 60% (klein- of middelgroot MKB) en is maximaal € 24.999. Heeft u plannen om gezamenlijk te investeren (met minimaal twee andere mkb-organisaties), dan kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

Deadline
In 3 perioden kan subsidie worden aangevraagd in 2021:

 • van  2 maart t.m. 31 maart
 • van 1 september t.m. 30 september
 • van 1 juni t.m. 30 juni: grootbedrijven uit de horeca, recreatie- en landbouwsector en samenwerkingsverbanden in het MKB

Bron: SZW
Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil de overheid een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Men vult met het Innovatiekrediet een gat in, op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

Om in aanmerking te komen moet het project aan meerdere voorwaarden voldoen zoals:

 • Technisch innovatief en uitdagend zijn
 • Nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen
 • Een onderbouwd groot marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden
 • Een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie
 • In voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek
 • Een omvang hebben van minimaal € 150.000
 • Binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Bijdrage
De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

Deadline
Aanvragen worden in volgorde van compleetheid in behandeling genomen.

Bron: RvO

 

 
De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen ook in 2021 stimuleren. Dit gebeurt onder andere via de regeling Milieu investeringsaftrek (MIA/Vamil). Elk jaar wordt de milieulijst geactualiseerd. In de lijst 2021 vallen onder andere op dat er meer mogelijkheden zijn wanneer er sprake is van elektrificatie in de bouwsector en bij circulair ondernemen.

Bij circulair ondernemen hebben we het over de thema's:

 • Biobased economy
 • Producten slimmer maken en gebruiken (refuse, rethink, reduce)
 • Levensduur verlengen (re-use)
 • Recycling
 • Toepassen van recyclaat
 • Betere afvalscheiding
 • Het voorkomen van emissies uit afvalstromen

In de Milieulijst 2021 zijn vele honderden bedrijfsmiddelen opgenomen die voor MIA (Vamil) in aanmerking komen. Een kleine greep uit deze lijst: recyclingapparatuur, glasversnipperaar, electrische bestelauto, electrische verreiker, biodiversiteitversterkende voorzieningen, infiltratiesysteem, circulair (utiliteits) gebouw, recyclebare dakbedekking en circulair tapijt. Daarnaast zijn er vele bedrijfsmiddelen opgenomen welke hun toepassing vinden in de agro-sector.

Bijdrage
Afhankelijk van het door u geinvesteerde bedrijfsmiddel bedraagt de MIA 36%, 27% of 13,5%. De MIA wordt in mindering gebracht op de winst, u betaalt daardoor minder belasting. De meeste bedrijfsmiddelen komen daarnaast ook in aanmerking voor vervroegde afschrijving. Bovendien kan ook de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) van toepassing zijn.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.
De postcoderoosregeling,die het mogelijk maakt voor deelnemers aan energiecoöperaties en VVE’s die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren, wordt per 1 januari 2021 gewijzigd. Deze nieuwe regeling gaat alleen voor nieuwe installaties gelden.

Postcoderoosregeling in het kort
Een groep mensen die geen plek hebben op hun eigen dak om zonnepanelen te plaatsen, richt een energiecoöperatie op. De energiecoöperatie zoekt vervolgens een dak dat ze vol willen leggen met zonnepanelen. De mensen moeten redelijk dicht in de buurt van elkaar, en van het zonnedak wonen. Dit betekent dat ze in hetzelfde postcoderoos gebied moeten wonen.  Al deze deelnemers investeren in het zonnepanelen systeem. Dit systeem wekt stroom op dat aan een energiebedrijf wordt verkocht. Daarnaast ontvangt de cooperatie een subsidie per opgewekte kWh. Wat resteert na aftrek van kosten wordt door de cooperatie teruggeven aan de deelnemers.

Bijdrage
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kleinverbruikers- en grootverbruikersaansluiting; de subsidie per kWh bedraagt  14,6 of 12,1 eurocent per kWh; deze bedragen worden gecorrigeerd met de marktwaarde van de opgewekte stroom.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; First in - First serve.

Naast collectieve zonnestroomprojecten komen ook collectieve windenergieprojecten in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling.

Bron: RvO
Het doel van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor een investering of combinatie van investeringen die bestemd is voor:

    a. de productie van duurzame energie
    b. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
    c. de aansluiting op een warmtenet

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende maatregelen:

 • een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel
 • een zonneboiler
 • een installatie die wordt geplaatst op of aan een gebouw bestaande uit een samenstel van voorzieningen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht via fotovoltaïsche zonnepanelen; alleen zakelijke gebruikers
 • een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines in een daarvoor bestemd gebied; alleen zakelijke gebruikers

Voor energiebesparende isolatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner ten behoeve van de aanschaf en het door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal, dat is voorzien van een prestatieverklaring, voor één of meer van de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • dakisolatie;
 • gevelisolatie;
 • glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • vloer- of bodemisolatie

Voor de aansluiting op een warmtenet kan subsidie worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner dan wel vereniging van eigenaren ten behoeve van het door een warmteleverancier aansluiten van:

 • een bestaande koopwoning op een individuele aansluiting op een warmtenet; respectievelijk
 •  een bestaand appartementencomplex op een centrale aansluiting op een warmtenet.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie bedraagt een per specifieke investering vastgesteld bedrag. 

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; First in - First serve.

Bron: RvO
 

 
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. 

Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw). Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. 

Activiteiten die te maken hebben met energiebesparing (verlichting, ventilatie, bouwkundig), duurzame energieopwekking (zonnepanelen, zonnecollectoren) en een energie- en bewakingssysteem, kunnen rekenen op een subsidie van 30%.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; First in - First serve.

Bron: RvO
Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen ook 2021 gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Hierdoor behaalt men een dubbel voordeel: energiekosten gaan omlaag en men betaalt minder belasting.

Een van de populaire, subsidiabele investeringen is LED-verlichting, ook in 2021 staat deze op de Energielijst. Om in aanmerking te komen moet deze vanaf 2021 voldoen aan het levensduurcriterium L90B50 of hoger.

Er zijn 7 groepen van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA:

 • Bedrijfsgebouwen
 • Processen
 • Transportmiddelen
 • Duurzame energie
 • Energiebalancering
 • Energietransitie
 • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2 emissiereductieplan

Verdeeld over deze groepen staan er ruim 150 bedrijfsmiddelen in de energielijst 2021.

Bijdrage
Via de EIA wordt 45% van deze investeringskosten in mindering gebracht op de winst. Ook zelfvervaardigde bedrijfsmiddelen komen in aanmerking.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend; binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking.

Bron: RvO

 

 
Door de uitbraak van COVID-19 is in Nederland een grote vraag ontstaan naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB-s) die het overbrengen van virussen verminderen. De COVID-19-crisis legt zo het kwetsbare aanbod van kwalitatief hoogwaardige PBM's in Nederland bloot. De minister van Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zoeken naar duurzame alternatieven voor mondmaskers met leverzekerheid voor Nederland. Denkt u mee over een oplossing?

Looptijd van de opdracht: februari 2021 – 2e kwartaal 2022. Als de financiering vanuit de SBIR stopt, is het belangrijk dat u als bedrijf ook de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en door te gaan.

Bijdrage
Er is een totaal budget beschikbaar van € 1 miljoen. Voor fase 1 is een budget van € 150.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 25.000 (inclusief btw). Voor fase 2 is € 850.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per projectvoorstel in fase 2 wordt nader bepaald.

Deadline
U kunt vanaf 8 december 2020 tot uiterlijk 16 februari 2021 een offerte voor fase 1 indienen. 
De Metropoolregio Eindhoven heeft de Adviesregeling SAR 2021 gepubliceerd. 

Het doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven. De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 21 deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Subsidie kan worden aangevraagd door in de regio Eindhoven gevestigde ondernemingen met minder dan 100 werknemers, een jaaromzet van € 25 miljoen of minder, en een balanstotaal van € 25 miljoen of minder.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van een extern adviseur, die de betreffende onderneming schriftelijk advies uitbrengt over het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Het advies dient betrekking te hebben op bedrijfsactiviteiten in de regio Eindhoven. De vestigingsplaats van de adviseur is niet relevant.

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 2.000 tot maximaal € 10.000 per subsidieaanvraag.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend (First come - First serve)
Deze regeling is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kunt indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Deze specifieke uitkering is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren. De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn.

Bijdrage
De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten.

Deadline
Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (First come - First serve)

 
Vanaf 2021 treedt de Wet Digitale Overheid in werking. De eerste tranche regelt onder meer de toegang tot digitale dienstverlening van de overheid via elektronische identificatie/authenticatie, informatieveiligheid en standaarden.

Wat is een ketenmachtiging en waarom is dit nodig?
Met de inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid verdwijnt de papieren volmacht en komt een digitale ketenmachtiging in de plaats. Hiermee machtigt u Leijs Subsidie Advies als intermediair om namens u een onlinedienst, zoals een WBSO-aanvraag, te regelen.  U hoeft in dat geval zelf geen eHerkenning aan te vragen, wel dient u ons toestemming te geven voor deze ketenmachtiging. De beveiligingsniveaus voor eHerkenning gaan vanaf volgend jaar ook omhoog van EH1 t/m EH2+ naar EH3. Op het moment dat u zelf uw gegevens wilt controleren of BSN’s wilt melden, moet u beschikken over EH3.

Wat is de planning?
WBSO gaat als eerste over naar de nieuwe situatie. Op een later moment volgen andere regelingen als de EIA en MIA . RvO heeft gecommuniceerd dat per 1 april 2021 (streefdatum) alle WBSO-aanvragen via het nieuwe portaal moeten worden ingediend, dus ook aanvragen die via een intermediair gaan. Zodra wij weten wanneer RvO de WBSO overhevelt naar het nieuwe portaal, regelen wij met u de ketenmachtiging. Wij benaderen u hiervoor ruim op tijd. Het ondertekenen en opsturen van een machtigingsformulier naar onze gecertificeerde eHerkenningsaanbieder Z-Login is hiervoor voldoende. Vanaf dat moment wordt de ketenmachtiging geactiveerd en verzorgen wij uw WBSO-subsidieaanvraag nieuwe stijl.

Op dit moment hoeft u echter nog niets te doen en verloopt de WBSO-aanvraagprocedure zoals u gewend bent.
Bent u een mkb-ondernemer en wilt u zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in uw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel én belemmeringen die u daarbij ervaart weg te nemen? Dan kan de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (hierna MKB Idee) iets voor u zijn.

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

De subsidie die vanuit MKB Idee wordt verstrekt is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking. 

Voor wie?
MKB Idee is er alleen voor mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in een samenwerkingsverband moet mkb-ondernemer zijn.

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele  kosten (bijv. loonkosten van de aanvrager, kosten derden). De subsidie varieert van € 25.000 (minimum) tot € 200.000 (maximum)

Deadline
Aanvragen kunnen tot 19 januari 2021 worden ingediend.
Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van uw bedrijf. Innoveren is noodzaak, de concurrentie zit niet stil. U bent als ondernemer voortdurend bezig met innovatie. Met behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunt u uw (loon) kosten aanzienlijk verlagen. 

Wat maakt WBSO in 2021 nog interessanter?

 • Er wordt extra budget beschikbaar gesteld; in 2021 bijna € 1,5 miljard
 • Subsidiepercentages worden verhoogd

In 2020 zijn al een aantal verbeteringen doorgevoerd waardoor de regeling nog beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van de gemiddelde MKB-ondernemer. 

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO), voor:

 •     S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 •     kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

Bijdrage

 •     Tarief 1e schijf: 40%
 •     Tarief 1e schijf starters: 50%
 •     Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
 •     Tarief 2e schijf: 16%

Deadline
Wilt u vanaf 1 januari a.s. gebruikmaken van de WBSO-regeling, dan moet de aanvraag uiterlijk 20 december zijn ingediend. Het verdient sterke voorkeur om zoveel mogelijk eerder in te dienen.

Wilt u weten of uw plan/ idee in aanmerking komt, neem dan gerust even contact op.
CrossRoads2 Sustainable Energy: met dit nieuwste CrossRoads project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit Vlaanderen gesubsidieerd. Ten opzichte van de vorige CrossRoads projecten is er deze keer gekozen voor een specifieke focus op de thema’s energie en klimaat. Een belangrijke voorwaarde van het project is dat innovatieprojecten een doelstelling hebben gericht op duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -captatie.

Projecten met Technology Readiness Level (TRL) 5 (prototype ontwikkeling) tot en met 8 (demonstratie) kunnen binnen dit project in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is het belangrijk dat de businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw aanvraag. Naar verwachting worden er binnen dit project 19 innovatieprojecten gesubsidieerd waaraan minimaal 38 MKB/KMO’s kunnen deelnemen.

Bijdrage
Per project wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt tegen een maximaal subsidiepercentage van 50%.
Het ziet er naar uit dat in 2021 de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid weer beschikbaar komt. Met behulp van deze regeling kunt u bijvoorbeeld een externe P&O-adviseur een advies over duurzame inzetbaarheid laten opstellen. Ook is het mogelijk om, in het kader van duurzame inzetbaarheid, uw medewerkers actief te laten begeleiden door een P&O-adviseur.

Zoals het er nu naar uitziet, komen in de periode 2021-2027 de volgende thema’s in aanmerking voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid:

 •   Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
 •   Het bevorderen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap.
 •   Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden.
 •   Het bevorderen van bewustwording van hun loopbaan bij werkenden en het nemen van eigen regie.

Bijdrage
De subside bedraagt naar verwachting 50% over de kosten van de externe adviseur. Verwachte maximale subsidiebedrag € 12.500.
Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’  kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.
Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voorbeelden betreffende energiebesparing zijn:

 • Sportveldverlichting
 • LED verlichting
 • Warmterugwinning
 • Warmtepomp
 • HR-glas
 • Isolatie: vloer, dak,wand
 • Zonnecollectorsysteem
 • Zonnepanelen

Bijdrage
De subsidie op deze investeringen bedraagt 30%

Deadline
U kunt subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten óf tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald. Het is niet mogelijk om een gecombineerde aanvraag te doen. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen. Aanvragen worden op volgorde van indiening in behandeling genomen: First in - First serve.

Bron: DUS
Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van €20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse  bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Daardoor weten we steeds beter wat wel en niet werkt en wat leidt tot een betere inzet van middelen.

Denk daarbij aan initiatieven zoals:

 •     optimale isolatie van gebouwen
 •     duurzame mobiliteit
 •     maximaal gebruik van (rest)warmte
 •     aardgasvrije wijken
 •     versnellen van energiebesparing bij woningen en bedrijven
 •     uitbreiden van de productie van duurzame energie
 •     stimuleren van circulair ondernemen
 •     klimaatmaatregelen in de openbare ruimte

Projecten die in aanmerking komen, zijn concrete klimaattransitieprojecten die geen of maar ten dele gebruik kunnen maken van bestaande financiële regelingen. De projecten zijn gereed voor uitvoering.

Bron: Gemeente Tilburg
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vernieuwde budgetoverzichten gepubliceerd voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.

Voor eigenaar-bewoners ziet de stand van zaken er per 1 oktober 2020 als volgt uit: 

 • Er zijn 24.657 aanvragen ingediend voor een totaal aangevraagd subsidiebedrag van € 48.210.332. Er is inmiddels € 29.804.104 subsidie verstrekt. Het nog beschikbare budget is € 54.195.896.
 • Door Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn er per 1 oktober 2020 voor energiebesparende maatregelen 333 aanvragen ingediend en is € 6.484.823 subsidie verstrekt. Het nog beschikbare budget voor dit onderdeel is € 5.515.177.
 • Voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding zijn 332 aanvragen ingediend en is € 588.909 subsidie verstrekt. Voor dit onderdeel is nog een budget van € 1.411.091 beschikbaar. 

De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. Het gaat isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas.

Bron:RvO
De nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties zal naar verwachting kort na de jaarwisseling worden gepubliceerd en vanaf 1 april 2021 open worden gesteld voor het indienen van aanvragen. De nieuwe regeling dient ter vervanging van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling.

Met de nieuwe regeling worden energiecoöperaties, oftewel samenwerkende burgers die in hun eigen leefomgeving willen werken aan verduurzaming, gestimuleerd om in hun directe omgeving een hernieuwbaar energieproject op te zetten waarvan de opbrengsten worden gedeeld. Het relatief omslachtige systeem van teruggave van energiebelasting aan de deelnemers, wordt vervangen door een bedrag per opgewekte kW. De uitbetaling daarvan gaat via de energiecoöperatie lopen.

Bijdrage
Deze bedraagt 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting.

Deadline 
De eerste openstellingsronde zal zijn van 1 april tot 1 december 2021.

Bron: RvO

 
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. 

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Exploitatiesubsidie
Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert de overheid de vermindering van CO2-uitstoot. Dit wordt gerealiseerd door de productie van duurzame energie en vermindering van de inzet van aardgas in Nederland. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie of de verminderde uitstoot van CO2.

Er kan subsidie worden versterkt voor de volgende categorieen:

 • Hernieuwbare elektriciteit; o.a. wind en zon
 • Hernieuwbare warmte (WKK): o.a. biomassa en zonthermie
 • Hernieuwbaar gas; biomassa
 • CO2-arme warmte; o.a. geothermie, warmtepomp
 • CO2-arme productie; o.a. waterstof door electrolyse

Bijdrage
De subsidie is afhankelijk van de bespaarde hoeveelheid CO2 en het moment van indiening.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 24 november t.m. 14 december a.s.

Bron: RvO
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb'ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Bijdrage voor bedrijven in 2021
Tarief 1e schijf: 40%
Tarief 1e schijf starters: 50%
Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
Tarief 2e schijf: 16%

Via de WBSO -regeling komen zowel interne loonkosten als "out of the pocket" kosten - uitgaven in aanmerking voor subsidie.

Deadline
De eerste aanvraag 2021 moet uiterlijk medio december a.s. zijn ingediend.

U kunt al gebruikmaken van WBSO wanneer er sprake is van technische nieuwheid voor de aanvrager.

 
De nieuwe openstelling Zeeland in Stroomversnelling is onlangs bekend gemaakt.

A. Haalbaarheidsstudies en verkenningen
Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. 

Bijdrage
50% en maximaal € 50.000.

B. Demonstratieprojecten en pilots
Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als  verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. 

Bijdrage
40% en maximaal € 200.000

Voor wie zijn deze subsidiemogelijkheden?
Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg. 

De vraag vanuit de ondernemer staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 januari 2021.
De contouren van de aangekondigde stimuleringsregeling zijn bekend gemaakt. Deze regeling zal in 2021 en 2022 beschikbaar zijn voor ondernemers die investeren in bijvoorbeeld een nieuwe machine. De vorm van deze subsidie is een korting (afdrachtvermindering) op de te betalen loonheffing. Dit systeem is vergelijkbaar met de methodiek van de subsidieregeling WBSO (innovatiesubsidie max. 50% in 2021).

De BIK kan gecombineerd worden met de regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in energiebesparende maatregelen / duurzame energie (EIA = 45%). Dit geldt ook voor de regeling waarmee milieuvriendelijke investeringen worden gestimuleerd (MIA / Vamil =  max. 27%). Maar ook kan de BIK gecombineerd worden met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (= max.28%)

Alleen investeringen boven € 1.500 komen in aanmerking en een aanvraag moet minimaal over € 20.000 gaan.

Bijdrage
Voor investeringen tot € 5 mio geldt (voorlopig) een bijdrage van 3%; voor investeringen daarboven 2,44%.
Het budget voor 2021 - 2022 bedraagt € 4 miljard. 

Zeker de moeite waard om samen op korte termijn te bekijken welke investeringen u in 2020 of daarna zult gaan doen.
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. 

Subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Maar ook voor de verduurzaming van de sportvelden, kleedkamers, tribunes, kantines e.d.

Onder andere de volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie

    Maatregelen energiebesparing:
        1 Verlichting:
            1.1 Sportveldverlichting;
            1.2 LED verlichting.
        2 Ventilatie, verwarming en tapwater:
            2.1 Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties;
            2.2 Warmtepomp;
            2.3 Warmteterugwinning uit douchewater.
        3 Bouwkundig:
            3.1 HR-glas voor bestaande sportaccommodaties;
            3.2 HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties;
            3.3 Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties.
        4 Duurzame energieopwekking:
            4.1 Zonnecollectorsysteem;
            4.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 30%
Er is momenteel nog een budget van € 66 miljoen beschikbaar.

 
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren.
De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage (45%) van relevante investeringen in 2020 van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease.

In aanmerking voor de aftrek komen de aanschaf- of voortbrengingskosten voor investeringen met betrekking tot niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die in de Energielijst zijn opgenomen. Het betreft:

 • generiek omschreven bedrijfsmiddelen; de aanvrager kan aantonen dat deze bedrijfsmiddelen voldoen aan de energieprestatie-eis (besparingsnorm);
 • specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst; daarvan is bewezen dat ze voldoen aan de betreffende besparingsnorm;
 • investeringen die in de Energielijst als voorbeeld nader zijn omschreven als bedrijfsmiddel; daarvan kan worden aangenomen dat deze voldoen aan de betreffende besparingsnorm.

De investeringen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

    A. Investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen;
    B. Investeringen ten behoeve van energiebesparing bij processen;
    C. Investeringen in of aan transportmiddelen ten behoeve van energiebesparing;
    D. Investeringen ten behoeve van het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
    E. Investeringen ten behoeve van balanceren van energie in de energie-infrastructuur;
    F. Investeringen ten behoeve van energietransitie en CO2-emissiereductie;
    G. Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan.
Het doel van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

In aanmerking voor subsidie komen particulieren, verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

De regeling bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 •     subsidie aan individuele eigenaren-bewoners;
 •     subsidies aan verenigingen:
      *energieadvies of mjop en procesbegeleiding;
      *energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen en zeer energiezuinig pakket.

Voor beide doelgroepen is er nog volop budget beschikbaar.

Bijdrage
De voorwaarden en hoogte van de subsidie verschillen per onderdeel.
Binnenkort start een nieuwe subsidieregeling waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Deze projecten moeten gericht zijn op duurzame energie, energie-efficientie, hernieuwbare energie of CO2-reductie. Met deze regeling worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste één mkb-er uit Zuid-Nederland en tenminste één mkb-er uit Vlaanderen gesubsidieerd.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 150.000 per project.

 
Deze regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant om vernieuwende samenwerkingsprojecten in de startfase te ondersteunen. 

De regeling ondersteunt regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.

Innovatie projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Waarbij sprake is van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde, zoals meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentie-positie of verbetering van het vestigingsklimaat.

De subsidie ondersteunt projecten in de beginfase. Denk daarbij aan de fase van: haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal €24.999.

Deadline
Tot en met 30 november 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen? 
In de regeling zijn meerdere activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 (60% groot mkb of 80% klein mkb); voor landbouwbedrijven is het maximum € 20.000.
Voor punt 4 geldt een bedrag van maximaal € 2.700

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 september t.m. 30 september 2020.

Overig
Initiatieven moeten drie maanden na toekenning worden gestart; 
Looptijd van het initiatief is maximaal 12 maanden;
De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen;

 

 
Het doel van het Brabant Startup Fonds is het ondersteunen van Brabantse startups, zodat zij innovaties kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten.

Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces.

Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan, waarbij een klein bedrijf bestaat uit nul tot vijf werknemers en een middelgroot bedrijf uit zes tot tweehonderd werknemers.

Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede komen aan Brabant.

Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup:

 • commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot uitvoer wil brengen;
 • opstarten van de onderneming;
 • commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces.


Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende startup.

Bijdrage
De hoogte van de financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000.

Deadline
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Ondernemend Nederland wordt uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten met als doel binnensportaccommodaties verantwoord open te stellen voor sporters en publiek met zoveel mogelijk vrijheden.

Dat is op dit moment een grote maatschappelijke uitdaging vanwege het risico op verspreiding van COVID-19. Binnensportaccommodaties mogen sinds 1 juli 2020 onder voorwaarden open. Hier zijn onder andere strenge ventilatie-eisen aan gesteld. Lang niet alle accommodaties voldoen aan deze eisen. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, onder andere door fysiek contact, aanraking van materialen en zeer waarschijnlijk ook door verontreinigde lucht.

De nu geopende oproep is voor SBIR-fase 1. De beste ideeën krijgen in deze fase een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR-fase 2). 

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 1 miljoen voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar.

Bijdrage
Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek is € 25.000 inclusief btw. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen. Voor fase 2 is een budget van € 700.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 175.000 inclusief btw.

Deadline
Offertes voor fase 1 kunnen tot en met 7 september 2020 worden ingediend.
Installeert u een nieuwe techniek in uw pluimveestal? En zorgt deze voor minder fijnstof in de stal ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Pluimveehouders die investeren in nieuwe en mogelijk eerder geinstalleerde technieken die ervoor zorgen dat minimaal 45% minder fijnstof uit de stal komt kunnen een aanvraag indienen. Investeringen in een bestaande stal en een pluimveedichtgebied scoren beter en maken daardoor meer kans op een toekenning.

Bijdrage
De subsidie varieert tussen de 40% en 80% met de volgende maximale bedragen:

 •  € 35.000 voor iedere pluimveestal;
 •  € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 •   € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus a.s. worden ingediend.
De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Wat kun je met de SLIM-subsidie doen? 
In de regeling zijn meerdere activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden verder te ontwikkelen tijdens het werk
 • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999 (60% groot mkb of 80% klein mkb);
Voor punt 4 geldt een bedrag van maximaal € 2.700

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 september t.m. 30 september 2020
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt door middel van sociale innovatie op een aantal specifieke thema's. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg en Onderwijs. 

Een onderneming wordt breed opgevat: bijvoorbeeld een bedrijf, een instelling of een brancheorganisatie. De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Bijdrage
Het subsidiepercentage bedraagt 50%; minimum subsidiebedrag € 10.000; maximum bedrag € 50.000

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 30 oktober tot en met 5 februari 2021

 
De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen die zijn getroffen door de coronacrisis.

De eerste nieuwe regeling betreft:
De regeling 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen; of
 • het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Bijdrage
De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, bedraagt € 3.500. De subsidie voor het uitvoeren van maatregelen in organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen. 

De 2e regeling betreft: 'Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan de exploitanten van regionale musea of monumenten met een publieksfunctie. 

Deadline
Vanaf 4 augustus a.s. kunnen aanvragen worden ingediend.
Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Startende ondernemers (starters) worden extra tegemoet gekomen met behulp van de zogeheten startersfaciliteit.  De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar: 32% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en 16% van de resterende S&O-grondslag. Zelfstandigen kunnen op hun beurt, indien ze minimaal 500 uur per kalenderjaar in S&O steken, de zelfstandigenaftrek verhogen tot € 12.980. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6.494 toepassen op de zelfstandigenaftrek.  Mijn eerste subsidieaanvraag, nu 25 jaar geleden, betrof een WBSO-aanvraag. Daarna zijn er vele succesvolle aanvragen succes gevolgd. Het is voldoende wanneer er sprake is van technische nieuwheid voor de aanvrager. U komt wellicht eerder in aanmerking dan u zelf vermoedt.  


Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor: Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf). Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool). Een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen. U kunt SLIM-subsidie aanvragen als: MKB-onderneming samenwerkingsverband in het MKB grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie De subsidie bedraagt 80% (klein MKB) of 60% (middelgroot MKB); maximaal € 24.999 MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen van 1 september 2020 tot 30 september a.s. De eerste aanvraagronde (maart 2020) heeft tot meerdere succesvolle aanvragen geleid voor opdrachtgevers van Leijs Subsidie Advies.  


Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

U kunt de DEI+-subsidie aanvragen voor projecten op de volgende gebieden:

 • Recycling van afval: hierbij gaat het om nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.
 • Hergebruik: hierbij draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en die opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.
 • Biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen: het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen moedigen we aan. Ook voorstellen van het mkb zijn meer dan welkom.
LIM subsidie komt er weer aan in het najaar!

Afgelopen voorjaar ging de SLIM regeling voor het eerst open. Heel maart konden bedrijven een aanvraag indienen voor het investeren in het stimuleren van het leren en ontwikkelen van hun personeel. Er is nog meer goed nieuws: in september is er weer een kans om voor de SLIM een aanvraag in te dienen!

Ben jij ook van plan om te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers? Dan ligt hier voor jou wellicht een grote subsidiekans! Lees hieronder dan snel wat de SLIM ook alweer inhoudt.

Voor de volgende activiteiten kan er SLIM-subsidie aangevraagd worden: 
Het opstellen van een opleiding-of ontwikkelplan voor de onderneming
Het opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers
Het ontwikkelen en implementeren van een methode om de leercultuur te bevorderen.
Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bijdrage
Naast mkb-ers kunnen ook grotere bedrijven uit de horeca, landbouw en de recreatiesector aanspraak maken op de subsidie. Het maximale subsidiebedrag is €24.999. De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de kosten. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties een aanvraag indienen. De maximale subsidie per samenwerking is €500.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 tot 30 september
De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. Het gaat specifiek om projecten waarin het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staat, en die daarmee een bijdrage leveren aan het versterken van de economische kracht en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda. 

Om in aanmerking te komen richt een project zich op het toepassen van nieuwe technologie en/of creativiteit, en levert tegelijkertijd een bijdrage aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • ontwikkelen van nieuwe marktkansen en nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Breda
 • groei van de werkgelegenheid in de gemeente Breda
 • genereren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Breda, zoals op het vlak van zorg, mobiliteit duurzaamheid  toekomstfit maken van het Bredase MKB bijvoorbeeld wat betreft digitalisering en verduurzaming
 • leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de start of vorming van een met duidelijke randvoorwaarden omschreven ecosysteem in de gemeente Breda
 • skills-development van Bredase talenten en beroepsbevolking op het gebied van nieuwe technologie
 • behoud van talent/afstudeerders uit het onderwijs in de gemeente Breda

Bijdrage
Maximale subsidie per project is € 50.000.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli. In het najaar komt er een tweede aanvraagronde.
Gelderland en Overijssel investeren opnieuw in innovatie. OP-oost zal binnenkort worden opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Naast de de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor grote R&D-projecten in Gelderland, wordt het binnenkort ook weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten gericht op slimme CO2-reductie. Ook voor aanvragen van Overijsselse ondernemers komt weer beperkt budget beschikbaar, zoals eerder deze week al aangekondigd.

De extra € 11,2 miljoen is als volgt verdeeld:

    Gelderland:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 6 miljoen naar € 9,1 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 5,4 miljoen.
    Overijssel:
        het budget voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (economische innovatie) wordt opgehoogd van € 0 naar € 1,7 miljoen;
        het budget voor slimme CO2-reductieprojecten wordt opgehoogd van € 0 naar € 1 miljoen.

Bijdrage
De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor een MKB-ondernemer is dit maximaal 50%.

Deadline
De uiterste indieningsdatum is 30 september 2020. Behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat het voor 2020 beschikbare subsidiebudget voor de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) nog lang niet is uitgeput. Van de voor dit jaar beschikbare € 28 miljoen is per 30 april 2020 pas 1% toegekend. De aanvragen in behandeling dekken 12% van het budget. Er is kortom nog zeker 87% van het budget (oftewel € 24.360.000) beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
De overheid wil innovatie stimuleren. Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan in aanmerking komen voor de MIT subsidie Samenwerkingsprojecten.

Er wordt onderscheid gemaakt in R&D-samenwerking klein en groot:

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 11 juni tot en met 10 september (tendersysteem)

Bron:RvO
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Dee subsidie kan na afloop van de begeleiding worden aangevraagd.

De belangrijkste categorie is het MBO: BBL-leerlingen. Het schooljaar 2019 - 2020 loopt tot en met 31 juli 2020.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) ingericht als een leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie.

Bijdrage
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 juni tot en met 16 september 2020.

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen
In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Bron: RvO
Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegend woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.
De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie. Het gaat om het demonstratie effect van deze slimme uitrol, dat mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Doelgroep - welke projecten?
De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving. Demonstratielocaties kunnen plaatsvinden bij faciliterende partijen als woningcorporaties, gemeenten en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn woonwijken, recreatieparken en bedrijfsterreinen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving. De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Bijdrage
Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Deadline
Tot 25 mei kunnen aanvragen worden ingediend

Bron: Stimulus
Zeeland in Stroomversnelling: Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

De subsidie bestaat uit 2 onderdelen, voor:

 •     haalbaarheidsstudies en verkenningen
 •     demonstratieprojecten en pilots

Haalbaarheidsstudies en verkenningen
Consortia willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse clusters, waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.

Een haalbaarheidsonderzoek kan vanuit een consortium uit een van de economische clusters industrie en maintenance, havens en logistiek, agro- en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie en zorg worden uitgevoerd, binnen een gezamenlijke agenda van het betreffende consortium. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. Het onderzoek kan worden uitgevoerd ter voorbereiding van de ontwikkeling van een:

 •     innovatief product
 •     innovatief productieproces
 •     innovatieve dienst

Bijdrage
De subsidie bedraagt 50% en maximaal € 50.000 per project

Openstelling
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 december; First in - First serve

Demonstratieprojecten en pilots
Daarnaast zet Zeeland in op het faciliteren van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonvoorbeeld zijn van clustersamenwerking in de sectoren zoals in het actieprogramma zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie extra te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Daarnaast willen we deze middelen ook inzetten voor projecten die niet in de bestaande programma’s passen, maar wel een hoge private bijdrage kennen of in een eerste fase extra financiële middelen nodig hebben om tot realisatie te komen en daarmee een duurzame versterking zijn van de Zeeuwse economie. 

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40% en maximaal € 200.000 per project

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 augustus; Tenderprocedure
Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de WBSO-regeling en heeft u de WBSO-mededeling nog niet ingediend? Normaliter had dit uiterlijk 31 maart jl. moeten plaatsvinden. Vanwege de bijzondere omstandigheden is besloten dat u die mededeling alsnog tot uiterlijk 15 juni a.s. kunt (laten) doen. Zo heeft u meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door te geven.

Maakt u voor 2020 nog geen gebruik van de WBSO-regeling en vermoed u dat uw idee wellicht in aanmerking komt, laat het ons weten. 

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces en programmatuur voor:

 •     S&O-werkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
 •     kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

De subsidie bedraagt 40% (starters) of 32%. Zelfstandigen genieten een verhoogde zelfstandigenaftrek: € 19.474 (starters) of € 12.980.
Opnieuw subsidie mogelijk voor innovatieve Gelderse bedrijven:  openstelling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie en waarvan de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland. Een Overijsselse ondernemer of kennisinstelling mag overigens wel meedoen in een overwegend Gelders project.

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

OP Oost wil het zo inzetten dat Oost-Nederland zijn concurrentiepositie als toonaangevende en innovatieve Europese regio versterkt. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten op de uitdagen waar Europa voor staat. Zoals:

 •     voedselzekerheid;
 •     vergrijzing en gezondheid;
 •     klimaatverandering;
 •     schone en efficiënte energie;
 •     beschikbaarheid van grondstoffen.

Deadline
De openstelling loopt van 16 april tot en met 30 september 2020; het budget van € 6 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 
Bijdrage
Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000, -- en maximaal € 2.000.000, -- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.

Bron: OP-OOST
Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. 

U kunt subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. U kunt dus in 2020 ook subsidie aanvragen voor activiteiten uit 2019. Dit kan echter alleen via de regeling van 2020 en volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Bijdrage
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per eind april is ongeveer € 14 miljoen aangevraag, het budget bedraagt € 87 miljoen.

Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw. 

Bron: RvO
Er zijn vier nieuwe openstellingen gepubliceerd in het kader van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant.

De openstelling heeft betrekking op:

 • Restauratie van rijksmonumenten: 1 september 2020 tot en met 30 september 2020 (beschikbaar budget: € 4 miljoen);
 • Eco-archeologisch onderzoek: 1 mei 2020 tot en met 29 oktober 2020 (beschikbaar budget: € 28.628);
 • Instandhouding molens: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 340.000);
 • Vouchers onderzoek herbestemming monumenten: 1 mei 2020 tot en met 10 december 2020 (beschikbaar budget: € 100.000).

De provincie Noord-Brabant wil met de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant stimuleren dat erfgoed wordt behouden, dat erfgoed toegankelijker wordt gemaakt voor Brabanders en bezoekers aan Brabant, dat erfgoed nieuwe economische functies krijgt, en dat kennis over erfgoed wordt opgebouwd.

Bron: Provincie Noord-Brabant
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Per eind april 2020 is er voor ongeveer € 14 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen. 

Bijdrage
De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor energiebesparende maatregelen kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw; in totaal dus 30%. De volgende investeringen komen in aanmerking:

sportveldverlichting
LED verlichting
Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties
Warmtepomp
Warmteterugwinning uit douchewater
HR-glas voor bestaande sportaccommodaties
HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties
Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties
Zonnecollectorsysteem
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bron: DUS-I
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2020 weer doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen in verband met de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met maart 2020 in totaal 14.058 aanvragen zijn ingediend voor 17.293 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 25 miljoen.

Het subsidiebudget voor ISDE in 2020 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan. De indicatieve bedragen staan in de apparatenlijsten.

Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+). 

Bron: RvO
Doet u/ uw klant investeringen in relatie tot duurzame bedrijfsprocessen? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt interessante mogelijkheden, als men investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. 

Bij duurzame processen zijn de volgende investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Verwarmen
-Direct gasgestookte condenserende boiler
-Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
-Inductie bak- of kookplaat .
-Infrarood salamander met pandetectie
-Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
-Inductie frituurtoestel
-Warmtebrug voor horeca en grootkeukens
-Warmtepomp

• Koelen/vriezen
-Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
-Heetgasontdooisysteem
-Energiezuinige professionele koel- of vrieskast
-Energie-efficiënte melkkoeling
-Vrije koeling van serverruimten13 of bestaande datacenters
-Energiezuinige rackkoeling
-Energiezuinige koeling van serverruimten13 tot en met 100 m2 
-Immersiekoeling voor dataservers
-Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid
-Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren

• Ventileren
-Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
-Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
-Energiezuinige ventilator

• Belichten
-LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen.

• Drogen/bevochtigen
-Energiezuinige wasdroger
-Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
-Absorptiedroging
-Stoomdroger
-Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
-UV-A LED-drooginstallatie
-Energiezuinige krattendroger

• Energiehergebruik
-Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
-Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine
-Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
-Systeem voor benutting van afvalwarmte
-Rookgaswarmtewisselaar
-Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties

• Beheer/regelen
-Energiezuinige UPS
-Intelligent lokaal warmtenetwerk
-Appendages in persluchtinstallaties
De subsidieregeling Hernieuwbare Energie wordt vanaf 1 april a.s. heropend. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen.

Budget
Het gaat om een totaalbedrag van € 20 miljoen.

Deadline
De openstelling loopt tot 31 augustus 17:00 uur. Het voornemen is om vanaf 1 september de HER opnieuw open te stellen tot 31 maart 2021.

Bron: RvO
Op 1 april openen een aantal regelingen van de Topsector energie (TSE). Het gaat onder andere om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving. Deze 2 tenders zijn een aanvulling op de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Net als de MOOI-regeling dragen deze subsidiemodules bij aan de doelen van het klimaatakkoord: minder CO2-uitstoot.

Kansen voor midden- en kleinbedrijf
TSE Gebouwde Omgeving richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van maximaal 2 jaar. TSE industrie biedt ruimte voor dergelijke projecten van maximaal 4 jaar. Deze regelingen bieden onder andere kansen aan mkb-bedrijven. Hebben deze bedrijven eigen innovaties die nog niet rijp zijn voor grote integrale innovatieprojecten? Dan kunnen ze die in een klein samenwerkingsverband verder ontwikkelen.

Budget, openstelling en thema’s
TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving hebben elk een budget van ruim € 2,7 miljoen. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 500.000. De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

 •     de sluiting van industriële ketens;
 •     een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 •     maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

 •     de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
 •     de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
 •     oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Deadline
Aanvragen kunnen tot 2 juni worden ingediend.

Bron: RvO
Niet alleen bedrijven moeten energiebesparende maatregelen treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook woningeigenaren zullen hun woning moeten verduurzamen. Alle huishoudens moeten namelijk uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Om woningeigenaren een handje te helpen, heeft de overheid allerlei aantrekkelijke leningen, regelingen en subsidies beschikbaar gesteld.

Subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH)
Mensen die hun woning energieneutraal willen maken, moeten beginnen bij het isoleren van de woning. Dat kan door vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas te plaatsen. Welke isolatie noodzakelijk is, is afhankelijk van het bouwjaar van de woning. Als de woning goed geïsoleerd is, dan hoeft er minder gestookt te worden. Dit zorgt ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten én dat de energierekening omlaag gaat. Woningeigenaren die minimaal twee isolatiemaatregelen treffen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Deze Subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH) is tot en met 31 december 2020 aan te vragen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Als de woning goed geïsoleerd is, kan de woning op een duurzame wijze verwarmd worden. Alle Nederlandse huishoudens moeten na 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er vanaf dat moment niet meer op gas gestookt worden. Dat wordt een hele uitdaging, aangezien 95 procent van alle woningen in Nederland op dit moment wordt voorzien van warm water en verwarming door middel van aardgas. Er moet dus een duurzame verwarmingsinstallatie komen. Veel steden zullen worden aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming). Als de woning van de eigenaar niet wordt aangesloten op het warmtenet, dan moet er een alternatief komen. Bijvoorbeeld een warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler of infrarood warmtepanelen. Particulieren die een warmtepomp of een zonneboiler kopen, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van de overheid. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is ook tot en met 31 december 2020 aan te vragen.

Btw op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst
Zonnepanelen zijn een slimme investering. De panelen worden steeds goedkoper waardoor de investering al binnen gemiddeld zeven jaar is terugverdiend. Daarna kunnen de bewoners genieten van heel wat jaren gratis stroom. Daarnaast zijn zonnepanelen goed voor het milieu en wordt de energierekening gelijk een stuk lager. Voor zonnepanelen kunnen particulieren geen subsidie meer krijgen. Wel is het mogelijk om de btw die zij betalen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te ontvangen van de Belastingdienst. Dat kan binnen zes maanden na de aankoop.

 
inisterie van SZW – Werktijdverkorting Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie (zoals bijvoorbeeld de uitbraak van het SARS-Virus, het EBOLA-virus en het Corona-Virus). Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf. Wie kan aanvragen? Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien: Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.


Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties. Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten: A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming; B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen; C. leerrijke omgeving; het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Bijdrage De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% of 60% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt; deze bedraagt maximaal € 2.700. Deadline Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni. Webinar In een webinar wordt uitleg gegeven over de SLIM-regeling: Filmpje  


De overheid heeft nieuwe regeling gepubliceerd met als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

De regeling geeft een kader voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en/of grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt op nieuwe grondstoffen bespaard en de CO2-uitstoot verminderd.

De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Circulaire ketenprojecten
Op grond van deze paragraaf kunnen subsidies worden verstrekt voor circulaire ketenprojecten. Dit zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een keten, en die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.

Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.

Bijdrage
De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Deadline
Aanvragen kunnen van 9 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend. Het voor 2020 beschikbare budget van € 860.000 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, is het leveren van een bijdrage aan initiatieven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties.

Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
C. leerrijke omgeving; het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.


Bijdrage
De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% of 60% van de subsidiabele kosten.
De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt; deze bedraagt maximaal € 2.700.

Deadline
Aanvragen van mkb-ondernemingen kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni.

Webinar
In een webinar wordt uitleg gegeven over de SLIM-regeling: 
Filmpje

 
Wilt u minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+.

In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten wordt daarvoor gekeken naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Circulaire economie
Dit thema richt zich op recycling en hergebruik van afval en op pilotprojecten waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biobased grondstoffen. Voor recycling en hergebruik geldt dat het afval buiten uw eigen onderneming moet zijn geproduceerd. Het afval moet een nieuwe nuttige toepassing krijgen, bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe producten.

Bijdrage
De subsidie kan oplopen tot maximaal 70%

Deadline
Aanvragen kunnen tot en met 7 januari 2021 worden ingediend.

Bron: RvO
De provincie Zeeland kent een nieuwe subsidieregeling voor innovatieve ondernemers: Zeeland in Stroomversnelling.

Met de regeling wordt ingezet op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de volgende economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood alsmede zorg. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verleend voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten.

Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen
Openstelling: vrijdag 13 maart tot vrijdag 18 december
Subsidieaanvragen  worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
Totaal beschikbare subsidie € 500.000
Subsidie percentage 50%
Subsidie  per project minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000

Demonstratieprojecten en pilots
Openstelling: vrijdag 13 maart tot 7 augustus
Tenderprocedure
Totaal beschikbare subsidie € 800.000
Subsidie percentage 40%
Subsidie  per project maximaal € 200.000

Bron: Provincie Zeeland
Doet u/ uw klant investeringen in relatie tot duurzaam bouwen? De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt interessante mogelijkheden, als men investeert in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. 

Bij duurzaam bouwen zijn de volgende investeringen op de Energielijst in ieder geval interessant:

Isolatie en warmte

 • HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen
 • HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen
 • Isolatie voor bestaande constructies
 • Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
 • Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling
 • Warmtewerende coating
 • Afvalwarmte benutten
 • Warmtepompboiler
 • Warmtepomp

Ventilatie, klimaat, koeling

 • Vrije koeling van serverruimten
 • Energiezuinige ventilator
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • Adiabatische luchtkoeling
 • Faseovergangsmateriaal
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Steunventilator
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

Verlichting

 • LED-verlichtingssysteem in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • LED-buis armatuur in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • Besparingssysteem voor verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

Duurzame energie

 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (> 15 kW piekvermogen)
 • Grondwarmtewisselaar
 • Ketel (< 500 kW) of kachel gestookt met biomassa

 
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijk leerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Bijdrage
Per onderneming kan er maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 60% of 80%. Dit laatste voor het kleinbedrijf. Voor leerwerkplaatsen geldt een bijdrage van maximaal € 2.700.

Deadline
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 2 maart t.m. 31 maart 2020. In september volgt een tweede aanvraagperiode.

Bron: SZW
Voor ondernemers en organisaties in Gelderland die gebruik willen maken van de regeling voor Slimme CO2-reductie is nog  budget beschikbaar. Zij kunnen hun aanvragen nog indienen tot en met 31 maart 2020.

Na behandeling van de ingekomen aanvragen in de Deskundigencommissie van 6 februari is duidelijk dat voor Slimme CO2-reductie het beschikbare budget van Overijssel volledig is ingezet. 

Met onze subsidieregeling worden projecten ondersteund die gericht zijn op; 

Nieuwsbrief

Contact

+31(0)65 422 18 04
Klik voor email

Op Twitter

Het doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.  De WBSO compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit door middel van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door middel van een verhoging ...

Op LinkedIn

Bij MKB-bedrijven ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Dit omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling voorkomt dat het gebrek aan tijd, kennis en/of financiele middelen de ontwikkeling van medewerkers in de weg staat. Met deze subsidie kunnen ondernemers o.a. een externe partij inhuren om een opleidings- en ontwikkelplan te laten opstellen, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool opr...